Колективний договір

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» на 2016-2018 роки.

Схвалений конференцією трудового колективу університету

29 грудня 2015 року

 

 Загальні положення

     Визнаючи колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі й тру­дові відносини, сторони домовились про таке:

 1. Колективний договір укладений згідно з чинним законо­дав­ством, Генеральною, галузевою й регіональною угодами.
 2. Колективний договір схвалений конференцією трудового ко­лек­тиву й набуває чинності з 01.01.2016 року.
 3. Колективний договір діє до прийняття нового.
 4. Сторонами колективного договору є:

– адміністрація Прикарпатського національного університету іме­ні Ва­силя Стефаника в особі ректора Цепенди Ігоря Євгеновича, який представляє інтереси власника та має відповідні повно­ва­жен­ня;

– профспілковий комітет, який відповідно до ст. 246 і 247 КЗпП Укра­їни, ст. 37 Закону України “Про професійні спілки, їх права та га­ран­тії діяльності” від 15 вересня 1999 р. № 1045-14 представляє інтереси працівників ДВНЗ «При­кар­патсь­кий національний університет імені Василя Стефаника» й захищає їх тру­дові, соціально-економічні права та інтереси.

 1. Ректор університету визнає профспілковий комітет єдиним по­вно­важним представником усіх працівників університету в колек­тив­них переговорах.
 2. Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів соціального пар­тнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, вза­ємної відповідальності, конструктивності й аргументованості при про­веденні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного до­говору, внесення змін і доповнень до нього, спільного вирішення всіх питань соціально-економічних і трудових відносин, що є пре­дме­том колективного договору.
 3. Положення колективного договору діють безпосередньо та є обо­в’язковими для виконання і дотримання ректором, адміні­стра­цією, працівниками та профспілковим комітетом.
 4. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників уні­верситету.
 5. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обо­в’язковому порядку у зв’язку зі змінами чинного законодавства, Ге­не­раль­ної, галузевої, регіональної угод із питань, що є предметом ко­лек­тив­ного договору, та з ініціативи однієї чи обох із сторін після про­ве­ден­ня переговорів (консультацій) і досягнення згоди й набу­ва­ють чин­но­сті після схвалення обома сторонами, затвердження конфе­рен­цією тру­дового колективу та додаються до колективного дого­во­ру.
 6. Пропозиції кожної зі сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення прий­маються в місячний термін із дня їх отримання іншою стороною.
 7. Жодна зі сторін, що уклали цей колективний договір, не може протягом усього терміну його дії в односторонньому порядку при­йма­ти рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання коле­ктив­ного договору або припиняють їх виконання.
 8. Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за місяць до закінчення терміну дії колективного договору, але не раніше як за три місяці до за­кінчення терміну дії колективного договору.
 9. Після схвалення проекту колективного договору уповнова­же­ні представники сторін у десятиденний термін підписують колек­тив­ний договір.

     Після підписання колективний договір спільно обома сторонами по­­дається для реєстрації до виконкому Івано-Франківської міської ра­ди.

     Колективний договір, не пізніше ніж через три дні після реєстра­ції, доводиться до відома ректорату, профспілкового комітету, пра­ців­ників університету.

 

Розділ I. Самоврядування, організація та нормування праці

     1.1. Забезпечити ефективну діяльність університету, виходячи з фак­тич­­них обсягів державного фінансування й раціонального вико­ри­стан­ня коштів спеціального фонду бюджету. Домогтися підвищення ре­зу­ль­та­тивності роботи навчального закладу, поліпшення становища пра­ців­ни­ків, зміцнення матеріально-технічної бази університету, ство­рення опти­мальних умов для організації навчально-виховного про­цесу.

     Від­повідальні: Ректор, проректори, голова профкому, директори ін­сти­тутів, декани факультетів, керівники інших підрозділів.

     Протягом дії договору.

   1.2. Організовувати звіти ректорату, директорів інститутів, деканів фа­культетів і керівників інших підрозділів перед своїми колективами про науково-педагогічну, наукову та господарську діяльність підрозділу.

     Відповідальні: Ректор, проректори, директори інститутів, декани фа­куль­тетів, керівники інших підрозділів.

     За підсумками року.

   1.3. Установити порядок, за якого керівники університету й усіх структурних підрозділів зобов’язані здійснювати прийом працівників підвідомчих їм підрозділів з особистих питань не рідше, ніж один раз на тиждень.

     Відповідальні: Ректор, проректори, директори інститутів, декани фа­куль­тетів, керівники інших підрозділів.

     Протягом дії договору.

   1.4. Забезпечувати своєчасну розробку положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій для всіх категорій працівників університету.

     Відповідальні: керівники підрозділів, начальник відділу кадрів, начальник юридичного від­ді­лу.

     Постійно.

   1.5. Укладати контракт з педагогічними та науково-педагогічними працівниками як особливу форму трудового договору тіль­ки у випадках, передбачених чинним законодавством.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів.

     Протягом дії договору.

     1.6. Науково-педагогічні посади першочергово заміщувати за результатом конкурсу на заміщення вакантної посади.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, завідувачі кафедр.

     Протягом дії договору.

     1.7. Забезпечувати по можливості працевлаштування в уні­вер­ситеті за отриманою спеціальністю випускників док­то­рантури, які навчалися за цільовим направленням університету.

   Відповідальні: Ректор, проректор з наукової роботи, начальник від­ді­лу кадрів, завідувачі кафедр, завідувач аспірантури.

     Протягом дії договору.

    1.8. Забезпечувати наставництво над молодими фахівцями, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню. Організовувати ро­бо­ту школи молодого викладача.

   Відповідальні: Проректори з науково-педагогічної та наукової роботи, завідувачі ка­федр, начальник навчально-методичного управління.

     Протягом дії договору.

    1.9. До початку роботи працівника за укладеним трудовим дого­во­ром роз’яснити йому під розписку посадові права та обов’язки, ін­фор­мувати про умови праці, права, пільги й компенсації відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

   Відповідальні: Керівники підрозділів, начальник відділу кадрів, голова профкому, інженер з охо­рони праці.

     Протягом дії договору.

     1.10. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здій­сню­ва­ти згідно із чинним законодавством за попереднім погодженням із проф­спілковим комітетом, окрім випадків передбачених КЗпП, коли згода профспілкового комітету не потрібна.

   Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник юридичного від­ді­лу, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

    Протягом дії договору.

  1.11. Звільнення педагогічних і науково-педагогічних працівників у зв’язку зі зменшенням обсягу навантаження, скороченням чисельності або штату здійснювати згідно чинного законодавства.

  Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник юридичного від­ді­лу, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

   Протягом дії договору.

   1.12. У термін, визначений працівником, за його власним бажан­ням розривати з ним трудовий договір (у тому числі строковий) із ви­пла­тою відповідної вихідної допомоги, якщо в установі не вико­ну­єть­ся законодавство про охорону праці чи умови колективного дого­во­ру із цих питань.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, головний бухгалтер, на­чаль­ник відділу кадрів.

     Протягом дії договору.

     1.13. В разі звернення працівника інформувати його про но­ві нормативні документи стосовно трудових відносин, організації пра­ці, роз’яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.

     Відповідальні: Начальник юридичного відділу, керівники під­розділів.

     Постійно.

    1.14. Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п’ять років) під­­вищення кваліфікації, в тому числі стажування з відривом та без відриву від виробництва, педагогічних і науково-педагогічних працівників університету, надаючи їм при цьо­­му відповідні гарантії та компенсації згідно з чинним зако­но­дав­ством.

    Відповідальні: Проректор з наукової роботи, начальник відділу ка­дрів, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     1.15. З метою вирішення питань підвищення наукового й ме­тодичного рівня викладачів університету за наявності коштів надавати раз на рік опла­чуване відрядження для участі в наукових конференціях і семінарах в межах України. Пе­редбачити в кошторисі відповідні цільові кошти.

     Відповідальні: Проректори, начальник відділу економіки та фінансування, го­ловний бухгалтер, начальник наукового відділу.

     Протягом дії договору.

   1.16. Включати представників профкому до складу конкурсної, та­ри­фікаційної та атестаційної комісій.

    Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник відділу кадрів.

    1.17. Затверджувати режим роботи, графіки роботи, розклади за­нять за погодженням із профспілковим комітетом, керівниками ви­бор­них профспілкових органів підрозділів університету.

   Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник відділу кадрів, ке­рівники підрозділів, голови профбюро, профгрупорги.

    1.18. Забезпечити при складанні розкладу навчальних занять опти­маль­ний режим роботи:

 • для батьків, які мають двох і більше дітей віком до шести років;
 • для тих, хто поєднує роботу з навчанням;
 • для незвільнених від основної роботи голів профбюро, членів проф­кому та працівників, які займають керівні посади.

     Відповідальні: Директори інститутів, декани факультетів, керівники підрозділів, голова профкому.

     1.19. Практикувати за можливістю надання викладачам вільних від навчальних занять днів для наукової і методичної роботи.

   Відповідальні: Проректори з науково-педагогічної та наукової роботи, завідувачі кафедр.

     Протягом дії договору.

     1.20. Не допускати спільної роботи в одному й тому самому структурному підрозділі осіб, крім наукових та педагогічних працівників, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

     Відповідальні: Керівники структурних підрозділів, начальник відділу кадрів.

     Протягом дії договору.

   1.21. Сприяти створенню в колективі здорового морально-пси­хо­ло­гі­чного мікроклімату. Упереджувати виникнення індивідуальних і ко­лективних трудових спорів, а у випадку їх виникнення забезпечити ви­рішення згідно із чинним законодавством.

     Відповідальні: Проректори, керівники підрозділів, голова профкому, го­лови профбюро, начальник юридичного відділу.

     Протягом дії договору.

     1.22. Продовжити забезпечення кафедр, деканатів, дирекцій, інших служб оргтехнікою, канцелярськими товарами й витратними матеріа­ла­ми до них у межах наявних коштів.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     1.24. Профком:

     1.24.1. Роз’яснюватиме членам трудового колективу зміст нор­ма­тив­них документів щодо організації праці, їх права й обов’язки. При прий­нятті на роботу в університеті ознайомлюватиме працівника з Пра­вилами внутрішнього розпорядку та колективним договором.

    1.24.2. Забезпечуватиме постійний контроль за своєчасним уве­ден­ням у дію нормативних документів із питань трудових відносин, ор­га­нізації і нормування праці, розподілу навчального навантаження.

      1.24.3. Сприятиме упередженню виникнення трудових конфліктів та їх вирішенню.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профгрупорги.

     Протягом дії договору.

     1.25. Сторони домовились про встановлення в університеті п’яти­ден­ного робочого тижня з двома вихідними днями (субота й неділя).

     Відповідальні: Ректор, голова профкому.

     Протягом дії договору.

 

Розділ II. Забезпечення зайнятості

     2.1. Періодично здійснювати аналіз стану та прогнозування дина­мі­ки тру­дових ресурсів. Рішення про ліквідацію, реорганізацію, пе­ре­про­фі­лю­вання підрозділів, що пов’язані зі скороченням чисельності або шта­ту працівників приймати лише після попереднього про­ве­ден­ня пере­го­во­рів (консультацій) із профкомом, письмового інфор­му­ван­ня його про ці зміни згідно чинного законодавства.

    Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, начальник від­ді­лу кадрів, начальник юридичного відділу, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     2.2. При реорганізації структурних підрозділів (інститутів, фа­куль­те­тів, кафедр) не допускати переведення викладацьких ставок з однієї ка­федри на іншу без вирішення питання працевлаштування тих ви­кла­дачів, які виконували дане навчальне навантаження.

     Відповідальні: Ректор, проректори з науково-педагогічної роботи, директори ін­сти­тутів, декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник відділу ка­дрів.

     Протягом дії договору.

    2.3. Надавати штатним працівникам університету можливість працювати на умовах непо­вно­го робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ча­су (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень тру­до­вих прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної від­пустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, установлених ко­лек­тив­ним договором.

    Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, начальник юриди­ч­но­­го відділу, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     2.4. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робо­чих місць.

  Відповідальні: Проректори, начальник планово-економічного відділу, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

   2.5. За виробничої необхідності першочергово використовувати для науково-педагогічної роботи за сумісництвом штатних викладачів ка­федр із урахуванням їх досвіду і кваліфікації.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

   2.6. При виникненні необхідності звільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, у тому числі лікві­да­цією, реорганізацією або перепрофілюванням підрозділу, установи, скороченням чи­сельності або штату працівників:

– здійснювати звільнення лише після використання всіх мо­жли­во­стей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці;

– повідомляти не пізніше як за два місяці у письмовій формі дер­жа­вну службу зайнятості .

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, начальник юриди­чно­го відділу.

     Протягом дії договору.

    2.7. Надавати працівникам із дня попередження їх про звільнення вільний час (три години на тиждень) у межах робочого часу для по­шу­ку нової роботи.

     Відповідальні: Керівники підрозділів, начальник відділу кадрів,.

     Протягом дії договору.

     2.8. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гну­чкі режими праці й інші заходи, які сприяють збереженню та роз­вит­ку системи робочих місць.

     Відповідальні: Проректори, начальник відділу кадрів, керівники під­ро­зділів.

     Протягом дії договору.

     2.9. Профспілковий комітет:

   2.9.1. Вестиме роз’яснювальну роботу з питань трудових прав і со­ці­ального забезпечення вивільнюваних зі штату університету пра­ці­вни­ків, забезпечуватиме їх захист згідно із чинним законодавством.

     2.9.2. Контролюватиме надання працівникам переважного права за­лишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не до­пу­ска­ти­ме звільнення за ініціативою адміністрації вагітних жінок, а також жі­нок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда.

     2.9.3. Надаватиме матеріальну допомогу звільнюваним працівни­кам за рахунок коштів профспілкової організації.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профгрупорги.

     Протягом дії договору.

    2.10. Сторони домовились, що при скороченні чисельності чи шта­ту працівників переважне право залишення на роботі у випадку одна­ко­вої продуктивності праці та кваліфікації, крім передбачених законо­дав­ством, надається також особам передпенсійного віку (за два роки до досягнення пенсійного віку.

   Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

Розділ IІІ. Робочий час і режим праці

     3.1. Не допускати відволікання працівників від виконання ними про­фесійних обов’язків (за винятком випадків, передбачених чинним за­конодавством) і залучати працівників до роботи в надурочний час, у святкові (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою, за по­годженням із профспілковим комітетом та з оплатою її у від­по­ві­дно­му розмірі, або наданням іншого дня відпочинку.

    Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, начальник від­ді­лу кадрів, керівники підрозділів.

     Постійно.

   3.2. У разі запровадження чергування в університеті завчасно узго­джу­вати з профспілковим комітетом графіки чергування, порядок і ро­зміри компенсації затраченого працівником часу.

   Відповідальні: Проректори, голова профкому, начальник відділу ка­дрів, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

    Постійно.

    3.3. Дотримуватися максимального обсягу річного навчального на­ван­таження науково-педагогічних працівників – 600 годин, змен­шу­ва­ти його з урахуванням особливостей кафедр. Погоджувати попе­ред­ній розподіл навчального навантаження на наступний навчальний рік, як правило, до 30 червня поточного року.

   Відповідальні: Ректор, проректори з науково-педагогічної роботи, начальник нав­чально-методичного управління, завідувачі кафедр.

    Протягом дії договору.

    3.4. Планування навчального навантаження понад максимальний об­сяг здійснювати лише за умови виробничої необхідності.

   Продовжити практику надання творчих оплачуваних відпусток чи зменшення навчального навантаження викладачам для написання нав­чальних посібників, підручників, монографій, що увійшли до пла­ну наукової та науково-методичної роботи університету.

    Вносити певну кількість годин до річного навантаження викладачів, що мають друковані праці у збірниках, внесених до науково-метричної бази згідно з розробленим положенням.

    Відповідальні: Проректори, начальник навчально-методичного упра­влін­ня, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр.

     Протягом дії договору.

     3.5. Запровадити річний підсумований облік робочого часу для пра­цівників, умови роботи яких неможливі з додержанням щоденної або щотижневої тривалості робочого часу (чергових, сторожів, вахте­рів). Підсумований облік робочого часу кожного працівника здій­сню­ється за табелем виходу на роботу та затвердженим графіком ро­бо­ти за обліковий період.

    Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, кері­вни­ки підрозділів.

     Протягом дії договору.

     3.6. Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх працівни­ків лише за їх згодою.

     Відповідальні: Керівники підрозділів, начальник відділу кадрів.

     Постійно.

     3.7. Зміну чинних норм праці проводити за погодженням із проф­спіл­ковим комітетом, а про запровадження нових норм письмово повідомляти пра­цівників не пізніше як за 2 місяці до цього.

   Відповідальні: Проректори, начальник відділу економіки та фінансування, голова профкому, керівники підрозділів.

     Постійно.

    3.8. Забезпечувати гласність усіх заходів щодо нормування праці, ро­з’я­снення працівникам причин перегляду норм праці та умов за­сто­су­ван­ня нових норм.

     Відповідальні: Голова профкому, начальник відділу кадрів і керівни­ки підрозділів, начальник відділу економіки та фінансування.

      Протягом дії договору.

     3.9. Створити умови матеріально-відповідальним особам для за­бе­з­пе­чення збереження довіреного їм майна.

     Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, керівники під­ро­зділів.

      Постійно.

    3.10. Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм темпе­ра­турний, повітряний, світловий і водний режими в університеті.

      Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, керівники під­ро­зділів.

       Протягом дії договору.

       3.11. Узгоджувати з профспілковою організацією будь-які зміни три­­валості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження, змі­ну й перегляд норм праці чи режиму роботи в університеті, окремих під­роз­ділах, для певних категорій чи окремих працівників; пові­до­мля­ти пра­цівників про такі суттєві зміни за два місяці до їх запро­ва­джен­ня.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, начальник відділу економіки та фінансування, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     3.12. Профспілковий комітет:

   3.12.1. Сприятиме дотриманню працівниками трудової дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку, створенню в колективі здоро­во­го морально-психологічного мікроклімату.

    3.12.2. Систематично обговорюватиме на засіданні профкому пи­тан­ня дотримання трудового законодавства.

   3.12.3. Організує правове навчання профспілкового активу з метою за­безпечення реалізації наданих працівникам прав.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профгрупорги.

     Протягом дії договору.

 

Розділ ІV. Оплата і стимулювання праці

     4.1. Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку премію­ван­ня, виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочень чи ком­пен­са­ційних, основних законодавчих і нормативних актів із цих питань.

   Відповідальні: Ректор, начальник відділу економіки та фінансування, го­ло­вний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     4.2. Відповідно до ст. 15 Закону України “Про оплату праці” умови оплати праці в університеті погоджувати з профспілковим комітетом, а вироблення кошторису й затвердження річного бюджету універси­те­ту проводити за участю представника профспілкової організації за її поданням.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник відділу еконо­міки та фінансування, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     4.3. Виплачувати працівникам заробітну плату у грошовому вира­жен­ні за місцем роботи двічі на місяць у робочі дні: 15 і 30 числа поточного місяця.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     4.4. Розмір заробітної плати за І половину місяця нараховується не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

    4.5. При виплаті заробітної плати за поточний місяць надавати розшифровку про загальну суму нарахованої плати за видами виплат, про розміри і підстави утримань і суму зарплати, що належить до виплати індивідуально працівникові, як виняток за довіреністю конкретної особи.

     Відповідальні: Головний бухгалтер, бухгалтери з оплати праці.

     Протягом дії договору.

     4.6. Про зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідо­мля­ти працівникам у письмовій формі не пізніше як за 2 місяці до їх змі­ни та запровадження, заздалегідь погодивши своє рішення з проф­ко­мом.

   Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, ке­рівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

    4.7. Забезпечувати оплату праці за заміну тимчасово відсутніх пра­ці­вни­ків, згідно з чинним законодав­ством.

   Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, ке­рівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     4.8. Установити такі розміри доплат за:

 • суміщення професій (посад) – до 50 відсотків посадового окладу (та­рифної ставки);
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу вико­ну­ваних робіт – до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки);
 • виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника – до 50 від­сотків посадового окладу (тарифної ставки) відсутнього пра­ці­вни­ка.

   Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, начальник відділу еко­номіки та фінансування, начальник відділу кадрів.

     Протягом дії договору.

   4.9. Здійснювати відповідно до чинного законодавства підвищену оплату праці працівників університету за статус національного ви­що­го навчального закладу (при наявності коштів спецфонду), доплату за вчені звання, звання заслужених і наукові ступені.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     4.10. Час простою не з вини працівника оплачувати в розмірі не ме­нше від двох третин тарифної ставки (посадового окладу).

   За час простою, коли виникла виробнича ситуація, не з вини пра­ці­вника, що небезпечна для життя чи здоров’я самого працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного сере­до­ви­ща, зберігати за ним середній заробіток.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники під­розділів.

     Протягом дії договору.

     4.11. Забезпечити відповідно до законодавства своєчасне і пра­виль­не встановлення й виплату працівникам заробітної плати з ура­ху­ван­ням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, ка­тегорії, вчених звань, наукових ступенів тощо.

   Відповідальні: Ректор, начальник юридичного відділу, начальник від­ділу кадрів, начальник відділу економіки та фінансування, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     4.12. Передбачити в кошторисі університету (за наявності коштів спецфонду):

 • видатки на преміювання, надання матеріальної допомоги праці­вни­кам, стимулювання творчої праці й педагогічного новаторства;
 • видатки на надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність і напруженість у роботі.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, начальник відділу еко­но­міки та фінансування.

      Протягом дії договору.

     4.13. Застосовувати засоби матеріального і морального стиму­лю­ван­ня якісної праці, ефективного використання наявного обладнання, те­хнічних засобів навчання і т. п. На підставі Положення про преміювання, що погоджене з профкомом, здійснювати в уні­вер­си­теті преміювання працівників.

     Премії максимальними розмірами не обмежуються.

     Преміювати можна тільки тих працівників, які не мали протягом ро­ку дисциплінарних стягнень.

    Преміювати працівників університету, зокрема з нагоди Дня пра­ці­вників освіти України, Міжнародного жіночого дня (жінок), Нового ро­ку при наявності коштів спецфонду.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, головний бухгалтер, кері­вни­ки підрозділів.

     Постійно.

     4.14. Встановити штатним професорам університету, які удостоєні почесного зван­ня “Почесний професор Прикарпатського національного уні­вер­си­­тету імені Василя Стефаника”, встановлюється доплата до зарплати у ро­змірі однієї тисячі гривень.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

   4.15. Почесним професорам, почесним докторам і заслуженим про­фе­со­рам університету видавати безоплатно урочисті мантії від­по­ві­дно до процедурних норм.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

    4.16. Виплачувати за наявності коштів працівникам, які на основ­ній ро­боті в університеті після отримання ними диплома кандидата чи до­кто­ра наук, одноразові премії за успішний захист кандидатської чи док­торської дисертації (кандидатської – в розмірі 1,5 тисячі гри­вень, док­торської – в розмірі 2 тисяч гривень), а також премії їх нау­ко­вим ке­рівникам (1 тисячу гривень) і консультантам (1,5 тисячі гривень), які на основній роботі в уні­вер­си­теті.

     Відповідальні: Ректор, проректор з наукової роботи, начальник відділу економіки та фінансування, головний бухгалтер, керівники під­ро­зді­лів.

     Протягом дії договору.

    4.17. Надавати працівникам університету щорічну грошову вина­го­роду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків у розмірі до одного посадового окладу й відповідно до положення про преміювання.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, головний бухгалтер, кері­вни­ки підрозділів.

     Протягом дії договору.

     4.18. Обчислювати середню заробітну плату для оплати за період від­пусток, а також у інших випадках її збереження, згідно із чинним за­конодавством із дотриманням норм щодо застосування коригуючих кое­фіцієнтів.

     Відповідальні: Головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

     4.19. Забезпечити працівникам, які за графіком роботи працюють у ні­чний час, доплату не менше 30 % посадового окладу.

     Нічним вважається час із 22 години до 6 години.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     4.20. Своєчасно здійснювати нарахування на виплату відрядних ко­штів викладачам, які працюють у навчально-консультаційних центрах за ме­жами Івано-Франківська.

     Відповідальні: Проректори, головний бухгалтер.

     Постійно.

    4.21. За наявності коштів здійснювати нарахування індексації в межах бюджетного періоду та в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом.

     4.22. Профком:

   4.22.1. Здійснюватиме контроль за дотриманням в університеті за­ко­нодавства про оплату праці, представлятиме й захищатиме інтереси пра­цівників у сфері оплати праці.

     4.22.2. Надаватиме працівникам університету необхідну кон­суль­та­тивну допомогу щодо питань з оплати праці.

     4.22.3. Ініціюватиме питання про притягнення до дисциплінарної, ад­міністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, вин­них у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов цього ко­лективного договору, що стосуються оплати праці.

     4.22.4. Представлятиме інтереси працівника при розгляді його тру­до­вого спору щодо оплати праці.

     4.22.5. Здійснюватиме контроль за виконанням умов трудового договору у разі подання працівником копій свого контракту до проф­спілкового комітету.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профгрупорги.

     Протягом дії договору.

Розділ V. Охорона і умови праці

     5.1. Забезпечити дотримання посадовими особами та праці­вни­ка­ми ви­мог Закону України “Про охорону праці”, нормативних актів про охо­рону праці, своєчасну розробку на кожний календарний рік ком­плек­сних заходів щодо охорони праці як додатка й невід’ємної ча­сти­ни колективного договору (Комплексні заходи у 2016-2018 роках є додатком № 1 до цього колективного договору). Передбачити в кошторисі уні­вер­ситету фінансування робіт з охорони праці та кошти на оновлення ау­диторного та лабораторного фондів.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, інженер з охо­рони праці, керівники підрозділів.

      Протягом дії договору.

     5.2. Вивчити мо­жли­вості реконструкції підвальних приміщень бібліотечного корпусу для використання їх під книгосховище-депозитарій, а також обла­днан­ня вентиляційної системи в приміщенні Наукової бібліотеки.

    Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, директор Наукової бібліотеки.

       Протягом дії договору.

     5.3. У колективах підрозділів обирати уповноважених із питань охо­ро­ни праці, створити умови їх навчання та виконання функцій гро­мадсь­кого нагляду за охороною праці. Встановити звільнення не мен­ше як на дві години на тиждень членів комісій та уповноважених із пи­тань охорони праці від основної роботи зі збереженням середнього за­робітку для виконання ними громадських обов’язків.

     Відповідальні: Ректор, проректори, інженер з охорони праці, кері­вни­ки підрозділів.

     Протягом дії договору.

    5.4. Проводити аналіз захворюваності й травматизму, здійснювати за­ходи щодо запобігання нещасних випадків і профзахворювань на ви­робництві.

     Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, керівники під­розділів.

      Протягом дії договору.

     5.5. Проводити планове навчання й перевірку знань працівників, які зай­няті на роботах із підвищеною небезпекою.

     Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці.

         Протягом дії договору.

     5.6. Забезпечувати розробку й виконання графіків планово-попере­джу­вальних ремонтів устаткування та вентиляції. Розглянути замо­влен­ня інститутів, факультетів, інших підрозділів на виконання ре­монт­них робіт і, за можливості, врахувати їх у поточних планах ро­бо­ти господарської частини університету. У першу чергу здійснити ре­монти, що передбачені комплексними заходами з охорони праці.

      Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, керівники під­роз­ділів.

      Протягом дії договору.

     5.7. Виконувати до початку навчального року заплановані заходи з під­готовки до роботи в зимовий період.

     Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, керівники під­ро­зділів.

     Протягом дії договору.

     5.8. Забезпечувати необхідним пожежним інвентарем (вогнегасни­ка­ми та пожежними рукавами) усі корпуси університету.

    Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер.

     Протягом року.

    5.9. Забезпечувати складські приміщення, лабораторії засобами й об­ла­днанням для безпечного зберігання вогне- та вибухонебезпечних, отруйних хімічних речовин.

   Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, інженер з охо­ро­ни праці, керівники підрозділів.

     Протягом року.

    5.10. Обладнувати чи поновлювати попереджувальні написи й знаки, ви­ко­риставши кольори, які сигналізують про небезпеку.

   Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці.

     Щорічно.

   5.11. Здійснювати заходи щодо захисту працівників і студентів від ура­ження електричним струмом.

    Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, керівники під­розділів.

     Протягом року.

    5.12. Забезпечувати періодичний контроль за здійсненням визначення рівня радіоактив­но­го випромінювання у приміщеннях навчальних і навчально-наукових лабораторіях. За­безпечувати безперебійну роботу вентиляційної системи у нав­чаль­них і наукових лабораторіях.

     Відповідальні: Інженер з охорони праці, керівники під­розділів.

     Постійно.

     5.13. Систематично поновлювати аптечки першої долікарської до­по­моги, забезпечити такими аптечками основні підрозділи, в тому чи­слі кафедри й лабораторії.

    Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

    5.14. Утримувати в належному стані санітарно-побутові примі­щен­ня. Забезпечити умивальні й душові миючими засобами або орга­ні­зувати їх видачу працівникам особисто.

    Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, керівники підрозділів.

     Постійно.

     5.15. Надавати матеріальну допомогу працівникам у випадку хво­ро­би внаслідок травм на виробництві.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, інженер з охорони праці.

     Протягом дії договору.

     5.16. Працівникам зазначених професій і посад відповідно до такого пе­реліку:

а) робота яких передбачає особливий характер праці, здійснювати до­пла­ти за роботу в таких умовах праці (додаток № 4);

б) робота яких пов’язана із забрудненням, безкоштовно видавати ми­ло (миючі засоби);

в) які працюють у специфічних умовах, видавати безкоштовно спе­цодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту від­по­ві­дно до існуючих норм.

     Відповідальні: Ректор, проректори, інженер з охорони праці, на­чаль­ник відділу кадрів, начальник відділу економіки та фінансування, ке­рі­вни­ки підрозділів.

     Протягом дії договору.

     5.17. За кошти університету забезпечувати періодичні медичні огля­ди працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкі­дливими й небезпечними умовами праці або тих, де є потреба у про­фесійному доборі, а також щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року та педагогічних працівників відповідно до законодавства. Зберігати за працівниками місце роботи і се­редній заробіток за час проходження медичного огляду.

     Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, керівники під­розділів.

     Щорічно.

      5.18. Проводити планову й на вимогу працівників атестацію робо­чих місць за умовами праці (у межах фонду фінансування і за по­тре­би).

      Відповідальні: Проректори, головний бухгалтер, інженер з охорони праці, головний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     5.19. Закуповувати для кабінетів, куточків з охорони праці від­по­ві­дні технічні засоби навчання, засоби агітації і пропаганди, плакати, па­м’ятки і т. п.

    Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охорони праці, головний бух­галтер.

     Щорічно.

     5.20. Профком:

     5.20.1. Кадрово зміцнить склад комісії та представників профспілки з питань охорони праці і проведе навчання цієї категорії активу.

   5.20.2. Контролюватиме дотримання вимог нормативних актів з охо­рони праці, перевірятиме виконання їх відповідними службами і ке­рівниками та домагатиметься максимальної реалізації.

         5.20.3. Відзначатиме кращих громадських активістів із питань охо­ро­ни праці.

    5.20.4. Здійснюватиме контроль і сприятиме працівникам у ви­ко­нанні ними зобов’язань щодо охорони праці.

     5.20.5. Систематично обговорюватиме на засіданнях профкому пи­тан­ня стану умов і охорони праці. Проводитиме роз’яснювальну ро­бо­ту серед працівників університету з метою дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, економії енергоресурсів, поліпшення са­ні­тарного стану.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профор­га­ні­за­то­ри.

     Протягом дії договору.

    5.21. Сторони домовилися провести громадський огляд-конкурс між підрозділами університету зі створення належних умов праці та її охо­рони.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, інженер з охо­рони праці.

     Протягом дії договору.

 

Розділ VI. Відпустки

     6.1. Графіки щорічних відпусток на поточний рік виробляти за уча­стю профспілкових організаторів, голів профбюро і затверджувати за по­годженням із профспілковим комітетом не пізніше 30 грудня й до­во­дити його до відома працівників.

     Відповідальні: Начальник відділу кадрів, голова профкому, керівники підрозділів.

     Щорічно.

     6.2. Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

     Відповідальні: Начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

    6.3. На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший пе­ріод, ніж це передбачено графіком, у випадку порушення терміну по­відомлення працівника про час надання відпустки.

    Установити для працівників із ненормованим робочим днем що­рі­чну додаткову відпустку певної тривалості згідно з переліком посад (додаток №2 до колективного договору).

     Установити пільги працівникам університету на основі атестації робочих місць за шкідливі й небезпечні умови праці згідно з переліком посад, викладеним у додатку № 3 до коле­ктив­но­го договору.

    Встановлювати для працівників університету пільги в міру проведення атестації робочих місць за шкідливі й небезпечні умови праці протягом дії договору.

      Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

      Протягом дії договору.

    6.4. У випадку поділу відпустки за бажанням працівника на части­ни основну безперервну частину відпустки, як правило, надавати пе­да­гогічним і науково-педагогічним працівникам у канікулярний пе­рі­од.

    Відповідальні: Проректори з навчальної роботи, начальник відділу ка­дрів, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

   6.5. Надавати працівникам відпустку (або її частину) поза графіком протягом навчального року в рахунок наступного року роботи у зв’язку з необхідністю санаторно-ку­рортного лікування та отриманням путівки на лікування.

     Відповідальні: Проректори, начальник відділу кадрів, керівники під­ро­зділів.

     Постійно.

     6.6. Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого ча­су, у т. ч. тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до до­сягнення нею трирічного віку та працює на умовах неповного робочого часу, щорічну основну відпустку повної три­валості.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники під­ро­зді­лів.

     Щорічно.

     6.7. Надавати жінкам (батькам), які мають дітей (дитину) віком до ше­сти років, чергові відпустки у зручний для них час. Надавати по­друж­жям, які працюють в університеті, за їх заявами право на що­рі­чну відпустку в один і той самий період.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підро­зді­лів.

     Протягом дії договору.

    6.8. У межах бюджетних асигнувань і за рахунок спеціального фонду надавати працівникам за їх заявами додаткові оплачувані від­пу­ст­ки, що не передбачені Законом України “Про відпустки” у випад­ках:

особистого шлюбу – 3 дні;

при народженні дитини (батькові) – 2 дні;

шлюбу дітей – 3 дні;

смерті близьких родичів (матері, батька, сина, дочки, брата, се­стри, внуків) – 3 дні.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підро­зді­лів.

     Протягом дії договору.

    6.9. За бажанням працівника виплачувати йому грошову компен­са­цію за частину щорічної відпустки (при умові, що університет має від­повідну фінансову можливість, а тривалість фактично наданих пра­цівникові щорічної основної і додаткових відпусток становить не мен­ше ніж 24 календарних дні).

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

    6.10. Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з ча­стко­вим її збереженням згідно чинного законодавства.

      Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підрозділів.

      Протягом дії договору.

       6.11. Заробітну плату за період відпустки виплачувати за п’ять днів (але не пізніше ніж за 3 дні) до початку відпустки. За умови відсутності коштів відпускні виплачувати частинами.

    Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, ке­рівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

        6.12. Сторони домовилися, що ректор за погодженням із проф­ко­мом для створення кращих умов для відпочинку працівників та ефек­тив­ності навчального процесу може об’єднувати святковий чи не­ро­бо­чий день із наступним вихідним днем і змінювати у зв’язку із цим гра­фік роботи університету.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник загального відділу, начальник відділу кадрів.

     Протягом дії договору.

Розділ VII. Соціальний захист

      7.1. Передбачати в кошторисі видатки на розвиток со­ціальних об’єктів університету, спортивних і відпочинкових баз, на про­ведення медичного обстеження співробітників, які працюють у не­сприятливих умовах (за наявності коштів).

    Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, голова профкому, начальник відділу економіки та фінансування.

     Протягом дії договору.

   7.2. Проводити зустрічі ректора, проректорів, голови профкому з ко­лективами підрозділів із виробничих і соціально-побутових питань.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому.

     Систематично.

     7.3. Спільно з профкомом сприяти науково-педагогічним, нау­ко­вим і педагогічним працівникам у забезпеченні їх жи­тлом (за наявності коштів).

   Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, голова профкому.

     Постійно.

   7.4. Спрямовувати на будівництво й утримання житла, закупівлю квар­­тир для працівників університету спеціальні кошти, передбачити їх у кошторисі (за наявності коштів).

  Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, начальник відділу еко­но­­міки та фінансування.

     Протягом дії договору.

     7.5. При потребі порушувати клопотання перед місцевими орга­на­ми виконавчої влади та органами місцевого самоврядування про ви­ді­лен­ня земельних ділянок під житлове будівництво, у т. ч. приватне бу­дівництво для працівників університету.

   Відповідальні: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, голова профкому.

     7.6. Забезпечувати місцями в гуртожитку фахівців, направлених або запрошених на роботу в університет, а також працівників універ­си­тету. Використовувати для цієї мети певну кількість кімнат у гур­то­жит­ках і встановити оплату відповідно до наданих послуг. Розробити й реалізувати перспективний план поліпшення житлово-побутових умов у гуртожитках.

    Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, начальник відділу економіки та фінансування, ди­ректор студмістечка.

     Постійно.

     7.7. При виході працівника на пенсію у зв’язку з досягненням пен­сій­ного віку та звільненні при цьому з роботи надавати йому від­по­ві­дно до заяви одноразову допомогу в розмірі до однієї мінімальної за­ро­бітної плати (за наявності власних коштів навчального закладу, спря­мованих на цю мету).

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

   7.8. Виплачувати педагогічним, науково-педагогічним і бібліотеч­ним працівникам допомогу на оздоровлення в розмірі місячного по­са­до­вого окладу (тарифної ставки) при наданні щорічної відпустки.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, головний бух­гал­тер.

     Протягом дії договору.

     7.9. Надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у ро­­змірі до одного посадового окладу за рахунок коштів спеціального фон­ду бюджету.

    Надавати матеріальну допомогу колишнім працівникам уніве­р­си­те­ту – пенсіонерам – ветеранам і учасникам вій­ни – з нагоди Дня Перемоги, а також учасникам АТО.

    Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, головний бух­гал­тер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

     7.10. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні тру­дового договору з ініціативи власника:

 • з підстав, зазначених у п. п. 1, 2, 6 ст. 40КЗпП Укра­їни у розмірі не менше середнього місячного заробітку;
 • у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу в розмірі не менше двомі­ся­чно­го середнього заробітку.

     Відповідальні: Ректор, проректори, начальник юридичного відділу, го­ловний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Протягом дії договору.

    7.11. Надавати пільги в оплаті за навчання працівникам уні­верситету, які в ньому навчаються, або діти яких навчаються в уні­вер­ситеті, згідно з Положенням про надання пільг (Додаток № ).

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, голова профкому, керівники під­розділів.

        Протягом дії договору.

     7.12. Проводити за участю профспілкового комітету політику ціно­утво­рення за надання навчальним закладом освітніх, побутових, тран­спорт­них, житлово-комунальних та інших послуг із врахуванням піль­гового надання їх працівникам університету.

     Відповідальні: Ректор, голова профкому, головний бухгалтер, началь­ник відділу економіки та фінансування.

      Протягом дії договору.

    7.13. Сприяти працівникам у підготовці та поданні документів, необхідних для призначення їм пенсій за віком, наукових пенсій та за заслуги перед Україною. Забезпечити підготовку та подання документів, необ­хі­дних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей у разі втрати годувальника.

      Відповідальні: Ректор, голова профкому, начальник відділу кадрів, го­ловний бухгалтер, керівники підрозділів.

     Постійно.

   7.14. Проводити постійну роботу з правового навчання працівни­ків, у т. ч. із залученням представників правових служб, учених і спе­ціа­лістів Юридичного інституту.

     Відповідальні: Ректор, проректори, начальник юридичного відділу.

     Протягом дії договору.

    7.15. Забезпечити й оплатити господарське обслуговування сту­ден­тів і працівників в університетському здо­ров­пунк­ті, комплексі сту­дентсь­ких їдалень “Калина”. Забезпечувати обладнанням і ліками здоровпункт.

   Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бухгалтер, директор КСЇ.

     Постійно.

   7.16. Використовувати базу спортивно-оздоровчого комплексу “Сме­річка” для оздоровлення працівників університету та студентів, у серпні організовувати сімейний відпочинок працівників універси­те­ту, членів їх сімей.

    Задовольнити заяви працівників про надання відпустки чи зміну ча­су їх щорічної відпустки за умови бажання відпочити влітку у спор­тив­но-оздоровчому комплексі “Смерічка”.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, головний бух­гал­тер, начальник відділу кадрів, директор СОК “Смерічка”.

     Протягом дії договору.

     7.17. Надавати в користування оздоровчих груп, сформованих зі штатних працівників університету, спортивні зали, спо­руди, спортивний інвентар у відведе­ний для цього час.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, головний бух­гал­тер, директор спортивного клубу.

     Протягом дії договору.

    7.18. З урахуванням фінансових можливостей університету надавати мате­ріаль­ну допомогу:

а) на поховання працівника університету (крім державної до­по­мо­ги), а також колишнього працівника, який вийшов на пенсію з уні­вер­си­тету (у тому числі частково ритуальні послуги);

б) у випадку смерті батьків, подружжя чи дітей працівника уні­вер­ситету (у тому числі частково ритуальні послуги);

в) малозабезпеченим працівникам, які звільняються з роботи у зв’я­зку з виходом на пенсію;

г) хворим працівникам на дороговартісне лікування, у тому числі хво­рим пенсіонерам, колишнім працівникам університету.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер, голова профкому.

     Протягом дії договору.

     7.19. Здійснювати відзначення працівників університетськими поче­сни­ми званнями й нагородами відповідно до Положення.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, начальник від­ді­лу кадрів.

     Протягом дії договору.

    7.20. Покращувати роботу їдалень та кафе шляхом розширення й урі­зно­манітнення асортименту, працювати над покращенням якості та зниженням вартості страв, підвищенням рівня обслуговування відвідувачів і гігієни, опти­мі­зувати штат працівників. Надавати безоплатно приміщення їдальні та кафе для проведення колективних масових заходів.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, директор КСЇ “Калина”.

     Постійно.

    7.21. Забезпечувати й оплачувати господарські витрати на оздоро­влен­ня штатних працівників університету та їх дітей в дитячому оздоровчому таборі та спортивно-оздоровчому комплексі “Смерічка”.

   Відповідальні: Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, головний бух­галтер, директор СОК “Сме­річка”.

      Постійно.

      7.22. Профком:

   7.22.1. Допомагатиме ректорату та братиме безпосередню участь у ви­рішенні соціально-побутових проблем і завдань.

     7.22.2. Сприятиме, у тому числі матеріально, організації лікування й відпочинку членів профспілки та їх сімей, перш за все тих, хто ча­сто і тривалий час хворіє.

    7.22.3. Надаватиме допомогу у вирішенні побутових проблем пен­сіо­нерам, які стоять на обліку у профспілковій організації.

     7.22.4. Організує безоплатні курси з вивчення комп’ютерної те­хні­ки для працівників університету.

    7.22.5. Вестиме громадський контроль за якістю продуктів і страв, за цінами, торговими націнками і надбавками на продукцію та якістю об­слуговування в їдальнях і кафе.

    7.22.6. Проводитиме відпочинкові, культурні та просвітницькі ав­тобу­сні поїздки, виїзди на природу, сприятиме створенню груп здо­ро­в’я.

     Відповідальні: Голова профкому, голови профбюро, профоргані­за­то­ри.

     Протягом дії договору.

     7.23. Сторони домовилися спільно:

     7.23.1. Організовувати культмасову та спортивну роботу. Провести ко­лективні заходи, присвячені Дню працівників освіти, Дню уні­вер­ситету, Дню Перемоги, Новому року.

     7.23.2. Організовувати спортивні змагання серед працівників уні­вер­­ситету.

     Відповідальні: Ректор, проректори, голова профкому, директори спор­­тивного клубу і студентського Центру культури і дозвілля, ке­рі­вни­ки під­розділів, голови профбюро, профгрупорги.

     Протягом дії договору.

 

Розділ VІІІ. Гарантії адміністрації щодо діяльності профспілкової організації

     8.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що є пре­дметом цього колективного договору, сприяти реалізації права про­фспілки щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів пра­цівників.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники під­розділів.

     Протягом дії договору.

    8.2. Безоплатно надавати профспілковій організації для забе­зпе­чен­ня її діяльності приміщення з необхідним обладнанням і меблями, за­со­би зв’язку, сейф, оргтехніку, канцтовари, доступ до Інтернету, ло­каль­ної комп’ютерної мережі й електронної пошти а також приміщення для проведення зборів, засідань тощо. Сприя­ти в роботі головам профбюро і профгрупоргам.

     Відповідальні: Ректор, проректори, головний бухгалтер, керівники під­розділів.

       Протягом дії договору.

   8.3. Відповідно до чинних норм проводити безготівкову сплату членських профспілкових внесків шляхом утримання їх із заробітної пла­ти членів профспілки та перераховувати утримані внески на раху­нок профспілкової організації.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Протягом дії договору.

    8.4. Забезпечити звільнення від основної роботи членів або пред­став­ників виборних органів для участі у статутних заходах на різних рів­нях, а також на час короткострокового навчання із збереженням за­робітної плати. На час профспілкового навчання працівникам, обра­ним до складу виборних профспілкових органів університету, надати до­даткову оплачувану відпустку відповідно до чинних норм.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підро­зді­лів.

     Постійно.

    8.5. Гарантувати виборним профспілковим працівникам (якщо вони обрані на ці посади зі штатних посад університету) після закінчення їх повноважень надання місця попередньої роботи, на яке інші пра­ці­вни­ки приймаються тимчасово (за строковим договором).

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів.

     Постійно.

    8.6. Не застосовувати до працівників, обраних до складу проф­ор­га­нів і не звільнених від виробничої діяльності, дисциплінарних стя­гнень без попередньої згоди відповідних профспілкових органів.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів, керівники підро­зді­лів.

     Протягом дії договору.

     8.7. Не допускати звільнення з роботи за ініціативою власника пра­ці­вників, які обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від виробничої роботи, без згоди відповідного профоргану.

     Відповідальні: Ректор, начальник відділу кадрів.

      Постійно.

   8.8. Поширювати на виборних і штатних профспілкових працівни­ків умови преміювання, виплати винагород, гарантії і пільги, пе­ред­ба­че­ні колективним договором для працівників університету.

     Відповідальні: Ректор, головний бухгалтер.

     Постійно.

    8.9. Надавати профорганізації університету нормативні документи, які поступили в університет і видані ректором університету (накази, роз­порядження та ін.), що стосуються питань праці й заробітної пла­ти, охо­рони праці, відпочинку, різного виду доплат і компенсацій, роз­­ра­хун­ків відпускних, витрат на відрядження тощо.

    Загальний відділ забезпечуватиме доставку вище перелічених до­ку­ментів і кореспонденції до профспілкової організації.

    Надавати в десятиденний термін інформацію на усні або письмові за­­пити профспілкової організації з питань, що стосуються трудових, со­ціально-економічних прав і законних інтересів членів профспілки, а та­кож інформацію про результати господарської діяльності універси­те­ту.

    Надавати на усні або письмові запити профспілкової організації уні­верситету інформацію з питань умов праці, оплати праці пра­ці­вни­ків, стипендіального забезпечення студентів, аспірантів, докторантів і ви­конання умов колективного договору.

     Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів, а також до всіх підрозділів і служб університету для здійснення профкомом на­да­­них профспілкам прав контролю за дотриманням чинного за­ко­но­дав­ства, станом охорони праці й техніки безпеки, виконання ко­ле­ктив­ного договору.

   Відповідальні: Ректор, проректори, начальник юридичного відділу, на­­чальник загального відділу, керівники підрозділів.

     Постійно.

Розділ ІХ. Контроль за виконанням колективного договору

       Сторони зобов’язуються:

     9.1. Періодично проводити зустрічі ректора та профкому, на яких ін­формувати сторони про хід виконання колективного договору. За­слу­ховувати звіти адміністрації та профкому про реалізацію взятих зо­бо­в’язань, у т. ч. на конференції трудового колективу.

    9.2. У разі несвоєчасного виконання чи невиконання зобов’язань (по­ложень) колективного договору аналізувати причини та вживати тер­мінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

    9.3. Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, при­тягати до відповідальності згідно із чинним законодавством.

     За дорученням трудового колективу

Ректор                                                                                              І.Є Цепенда

Голова первинної

профспілкової організації                                                             Ю.С. Копчак

 

                                                                                                                                          Додаток № 1

до колективного договору

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника у 2016-2018 роках

№ п/п Найменування заходів Вартість

у тис. грн.

Ефективність заходів Відповідальні за виконання
1 Проведення обов’язкових медичних оглядів 10,0 Запобігання та профілактика за­х­во­рю­вань Майстер М.Д., Лилик М.Й., Карпик Б.В., Чекіс В.В.,
2 Придбання засобів індивідуального за­­­хисту, спецодягу 6,0 Запобігання виробничих травм  
3 Придбання медичних аптечок 10,0 Надання першої долікарської до­по­мо­ги, запобігання неща­сним випадкам  
4 Проведення контрольних замірів опо­­ру заземлення та усунення вия­вле­­них недоліків 10,0 Запобігання нещасним ви­пад­кам  
5 Придбання літератури, журналів, пла­­катів, попереджувальних знаків із пи­тань охорони праці 1,0 Покращення роботи з охорони пра­ці, запобігання нещасним випад­кам Майстер М.Д., Сабан М.І.
6 Передплата журналів “Охорона пра­ці”, “БЖД” та “Пожежна безпека”, нор­мативної документації для слу­жби охорони праці 0,4

 

Забезпечення нормативними до­­кументами

 

Бігусяк М.В.

 

7 Навчання й атестація громадських ін­спекторів із питань охорони праці Забезпечення вимог з охорони праці Майстер М.Д.,
Сабан М.І.
8 Надання пільг і компенсацій пра­ці­вни­кам за роботу у шкідливих і не­без­печних умовах праці Підвищення життєдіяльності пра­ці­вни­ків

 

Григорів О.О.,

Майстер М.Д.

9 Дообладнання і поновлення кутків з охо­рони праці Виконання вимог закону Укра­їни “Про охо­рону праці” Керівники структур­них підрозділів. Майстер М.Д.
10 Атестація робочих місць 6,0 Встановлення пільг працівникам Майстер М.Д.
11 Забезпечення підрозділів експертними висновками про можливість експлуатації навчальних приміщень університету і спеціального обладнання та їх відповідність чинним нормам 4,0 Безпека діяльності, ліцензування та акредитація Майстер М.Д.

Сабан М.І.

Усього: 47,4

Ректор                                                                                                      І.Є Цепенда

Голова первинної

профспілкової організації                                                                       Ю.С. Копчак

 

Додаток № 2

                                               до колективного договору

     Перелік посад працівників із ненормованим робочим днем, яким уста­­но­влена щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних днів.

 1. Проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку.
 2. Головний бухгалтер – начальник управління, його заступник, про­ві­дний бу­хгалтер, головний бухгалтер, бухгалтер із ведення касових операцій, бух­гал­тер-касир, бухгалтер (І та ІІ категорії).
 3. Бібліотекар (провідний, головний, І та ІІ категорії), бібліограф.
 4. Головний зберігач музейних фондів.
 5. Головний інженер – програміст, інженер-програміст (І та ІІ категорії).
 6. Директор, заступник директора (Коломийського інституту, Наукової бібліотеки, Центру інфор­ма­цій­­них технологій, Навчально-наукового центру дослідження Центрально-Східної Європи, Центру дистанційного навчання та контролю знань, Центру інноваційної діяльності та трансферу технологій, бо­та­ні­чно­­го саду, музею, Центру доуніверситетської та післядипломної осві­ти, нау­ко­во­­­го центру дослідження українського національно-визвольного ру­ху, сту­дентсь­­кого центру культури та дозвілля, ком­плексу сту­дентських їдалень “Калина”, стадіону “Наука”, спортивного клу­бу, спортивного комплексу «Олімп», сту­дентсь­­кого містечка).
 7. Завідувач (архіву, буфету, виробництва, відділу, відділення, аспіран­ту­ри, автогосподарства, господарства, експозиції, лабораторії, сектора, цен­тру, гур­то­жит­ку, майстерні, навчально-технічного центру зв’язку, складу, музею).
 8. Методист (вищої, І та ІІ категорії).
 9. Начальник управління, начальник відділу; заступник начальника управління, начальника відділу (інформаційного, юридичного, економіки і фінансування, кадрів, координації і взаємодії з освітніми установами, навчально-методичного, постачання), начальник штабу цивільної оборони, начальник відділення військового забезпечення і призовників, начальник відділу – головний редактор, редактор, літературний редактор, коректор видавництва “Плай”.
 10. Інспектор (управління, відділу).
 11. Керівник виробничої практики, керівник центру, заступник керівника центру.
 12. Інженер (провідний, провідний інженер-енергетик, провідний си­стем­ний адміністратор, головний, І та ІІ категорії, з пожежної безпеки, з те­хні­ки без­пе­ки, з об­слуговування друкарської техніки, сантехнічного облад­нан­ня, слу­жби об­ла­днан­ня, інженер-будівельник, інженер-вентиляційник, ка­пі­тального бу­ді­вни­цтва, з обслуговування технічних засобів навчання).
 13. Економіст (провідний, І категорії).
 14. Провідний юрисконсульт, юрисконсульт.
 15. Фахівець (провідний, І категорії, ІІ категорії), спеціаліст (провідний, І, ІІ категорії); патентознавець.
 16. Оператор (комп’ютерних процесів), провідний системний адміністратор, друкар-оператор.
 17. Секретар, секретар проректора, помічник ректора, прес-секретар вчений секретар, секретар-друкар, ді­ло­вод-друкар.
 18. Науковий співробітник (головний, старший, молодший), науковий фа­хі­­вець (І та ІІ категорії).
 1. Інструктор зі спорту, інструктор–граючий тренер, спортсмен-стажист.
 2. Редактор газети.
 3. Біолог, старший лаборант, лаборант, старший майстер, диспетчер, нав­чаль­ний майстер.
 4. Старший виконроб, технік, технік (ІІ категорії), брошурувальник, па­літурник, комендант навчального корпусу, завідувач гуртожитку, ко­стю­мер­ша, паспортист, майстер з обслуговування пожежної си­гналізації, майстер з ремонту та настройки роялів, комендант Коломийського інституту.
 5. Перекладач, фотограф, художній керівник.
 6. Агент із постачання, постачальник, водій, слюсар-механік.
 7. Бармен, буфетник, кухар, кухар-бригадир, офіціант, пекар, продавець.
 8. Посади працівників санаторію-профілакторію “Здоров’я”: головний бух­­галтер, машиніст із прання та ремонту спецодягу, лікар-терапевт, лікар-сто­ма­толог, медична сестра (старша, молодша), кухар, офіціант, комірник.
 9. Посади працівників ремонтної бригади (маляри і столяри)

      

Ректор                                                                                   І.Є. Цепенда

Голова первинної

профспілкової організації                                                     Ю.С. Копчак

 

Додаток № 3

до колективного договору

      Перелік професій і посад працівників, яким установлено пільги на основі атестації робочих місць за шкідливі й небезпечні умови праці:

Професія, робоче місце Місце роботи Додаткова відпустка Доплата до тарифних ставок, окладів Безкоштовна видача
1 2 3 4 5
Електрозварник ручного зварювання Головний корпус 4 к.д. 12 % 0,5 л молока
Завідувач лабораторії Кафедра фізичної та неорганічної хімії 7к.д. 4% 0,5 л молока
Інженер 1 категорії -п- 7к.д. 4% 0,5 л молока
Старший лаборант -п- 7к.д. 4% 0,5 л молока
Завідувач складу

прекурсорів

-п- 4% 0,5 л

молока

Завідувач лабораторії Кафедра біохімії 7 к.д.

 

4%

 

0,5 л молока
Старший лаборант

науково-дослідної лабораторії

-п-

 

 

7 к.д.

 

4%

 

0,5 л молока
Старший лаборант

навчальної лабораторії

-п-

 

7 к.д.

 

4%

 

0,5 л молока
Інженер 1 категорії Кафедра агрохімії і ґрунтознавства 7 к.д.

 

4%

 

0,5 л молока

 

Старший майстер, що працює біля плити КСЇ “Калина” 12%
Завідувач виробництва, що працює біля плити -п- 12%
Пекар -п- 4 к.д. 12%
Кухар, що працює біля плити -п-

 

4 к.д.

 

12%

 

 

Кухонний робітник -п- 4%
Мийник посуду -п- 4%

Ректор                                                                                  І.Є. Цепенда

Голова первинної

профспілкової організації                                                   Ю.С. Копчак

 

Додаток № 4

до колективного договору

     Перелік посад, зайнятість працівників на яких дає право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 4 календарні дні за особливий характер праці

 1. Оператор комп’ютерної техніки (ЕОМ), завідувач фотолабораторією, начальник відділу технічних засобів навчання.
 2. Прибиральниця службових приміщень, зайнята прибиранням загальних уби­ралень та санвузлів.
 3. Слюсар-сантехнік, зайнятий на роботах у громадських туалетах.

Ректор                                                                              І.Є. Цепенда

Голова первинної

профспілкової організації                                                Ю.С. Копчак

 

Додаток  № 5

до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

     Положення про преміювання працівників університету розроблене на підставі  Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про оплату праці», Наказ № 557 та колективного договору ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» з метою підвищення якості навчання і виховання студентської молоді, піднесення рівня  наукових досліджень, посилення зв’язку матеріального заохочення і підсумків праці, пошуку резерву раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів та поліпшення матеріального стану працівників.

 І. Загальні положення.

1.1. Положення про преміювання працівників університету розповсюджується на всіх штатних працівників.

1.2. Преміювання професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного, адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу здійснюється в межах фонду заробітної плати, визначеного кошторисом університету.

 1. Умови преміювання.

2.1. Преміювання працівників здійснюється за погодженням з профспілковим комітетом.

2.2. Преміювання працівників проводиться за умов:

– досягнення високих результатів у навчальній, методичній, виховній, науково-дослідницькій, фінансовій, господарській і культурно-масовій роботі у підсумковому періоді;

– проявлення творчої ініціативи, новизни ідей у вирішенні навчально-виховних, наукових, виробничих та інших завдань університету;

– активної пропаганди досягнень університету в Україні і за кордоном;

– впровадження нових методів роботи і якісно нових навчальних програм;

– істотного підвищення ефективності праці на робочому місці чи в конкретному структурному підрозділі;

2.3. Преміювання працівників здійснюється за:

– сумлінне ставлення до виконання своїх посадових чи функціональних обов’язків;

– якісне і своєчасне виконання планових, позапланових та особливо важливих робіт;

– виконання великих обсягів робіт;

– розробку і впровадження зразків нового обладнання;

– виконання в обмежений термін додаткових (одноразових) робіт;

– економію матеріальних ресурсів та енергозбереження;

– написання монографій, підручників і посібників;

– результати науково – дослідницької роботи у вигляді вагомих надрукованих робіт і захищених дисертацій;

– керівництво та виконання пріоритетних, госпрозрахункових  та замовлених держконтрактом НДР;

– підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів для університету;

– підготовку нормативних, навчально-методичних та інших документів;

– безаварійну роботу підтримання транспорту та іншого обладнання і устаткування у технічно справному стані;

– ефективне сприяння набору студентів, що навчаються на контрактній основі;

– додаткове залучення позабюджетних коштів та надання платних послуг замовникам на госпрозрахунковій основі;

– виконання маркетингових досліджень із залучення коштів на видання газет та журналів;

– багаторічну діяльність в роботі ректорату, Вчених і спеціалізованих Рад;

– якісну і своєчасну підготовку бухгалтерсько-фінансових звітів;

– розробку стандартів вищої освіти, організацію ліцензування, акредитації та відкриття нових спеціальностей;

– участь в організації та проведені наукових (в т.ч  студентських) конференцій, семінарів, студентських олімпіад, спартакіад;

– до професійних та державних свят, трудові досягнення, тривалу та плідну пацю до ювілейних дат;

– інші види діяльності працівників, визначені Вченою радою університету та ректором як особливо важливі для трудового колективу і студентів університету; а також

2.4. Дане Положення  повністю  поширюється  на ректора університету у відповідності до умов його контракту з МОН України.

2.5. Не підлягають преміюванню працівники у випадку:

– отримання дисциплінарного стягнення;

– порушення трудової, фінансової та виконавчої дисципліни;

– незабезпечення збереження матеріальних цінностей;

– допущення розтрат чи та недостач коштів, матеріальних цінностей;

– недбалого ставлення до виконання  функціональних обов’язків;

– незабезпечення належного керівництва і контролю за роботою підлеглих працівників;

– несвоєчасного відомчого листування, розгляду заяв і скарг громадян;

– незадовільного господарського обслуговування;

– упущень, які приводять до безпідставних і незаконних виплат.

2.6. Позбавлення премії проводиться тільки за порушення, яке було допущено в той період, за який преміюються працівники.

III. Розміри та порядок оформлення виплати премій.

3.1. Підставою для преміювання є службові записки та доповідні керівників відповідних структурних підрозділів, погоджені з проректором відповідного напрямку діяльності.

3.2. Підставою для виплати премії є наказ ректора, погоджений з профспілковим комітетом.

3.3. Розмір премії встановлюється в межах середньомісячної заробітної плати працівника.

3.4. Скарги працівників з приводу порушення існуючого Положення розглядаються адміністрацією та профспілковим комітетом університету.

3.5. Премії не нараховується у разі заборгованості університету із виплати заробітної плати та комунальних послуг, перед бюджетом по додатках та платежах, включаючи внески до Пенсійного фонду.

Начальник відділу

економіки та фінансування                                                        М.М. Ранюк

 

Додаток №6

до колективного договору

ПОЛОЖЕННЯ

про надання пільг працівникам Державного вищого закладу

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Положення про надання пільг працівникам ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника» розроблено згідно з Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII,  Кодексом законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII, Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, Статутом ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 397, Колективним договором ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника від 21.12.2012 р. №160.

        1.2. Надання пільг працівникам Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, спрямоване на підвищення результатів роботи навчального закладу, поліпшення становища працівників та їхнього соціального захисту.

         1.3. Пільгою вважається зменшення оплати за навчання.

   1.4. Можливість зменшення оплати за навчання надається працівникам Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, а також їхнім дітям, які навчаються в цьому ж навчальному закладі, за умови здобування ними вищої освіти вперше.

     1.5. Розмір пільги в оплаті за навчання встановлюється індивідуально на один навчальний рік відповідно до поданих документів і не може перевищувати 50 % від вартості оплати за навчання за один навчальний рік.

     1.6. Першочергове право на отримання пільг мають такі категорії:

– напівсироти, в сім’ях яких склалося важке матеріальне становище;

– інваліди дитинства та інваліди I та II груп;

– годувальники яких втратили працездатність;

– які постраждали внаслідок стихійного лиха та ін.

     Надання пільг в оплаті за навчання може надаватись іншим категоріям студентів. При вирішенні питання про надання пільг повинні враховуватись стан здоров’я, майновий стан, стаж роботи в університеті та інші обставини.

 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПІЛЬГ

      2.1. Працівник не пізніше 30 серпня поточного року подає заяву про надання пільги до адміністрації інституту, факультету, інших структурних підрозділів університету. До заяви додаються:

–          документи за встановленою формою про соціальний стан сім’ї (довідка про склад сім’ї, довідки про доходи всіх дорослих членів сім’ї за останні шість місяців);

–          документи, що засвідчують інші умови, на підставі яких він клопоче про надання пільг.

    2.2. Декани факультетів (директори інститутів), керівники інших структурних підрозділів погоджують заяви-клопотання та не пізніше 5 вересня передають їх на розгляд профспілкового комітету університету.

    2.3. На засіданні профспілкового комітету відбувається розгляд відповідних заяв по суті та приймається рішення щодо переліку осіб, які мають право на пільги в даному році та визначення конкретного розміру пільг.

    2.4. Остаточне рішення про надання пільг приймається за поданням голови профкому на засіданні ректорату не пізніше 1 жовтня, після чого ректором університету видається відповідний наказ, на підставі якого відбувається надання пільг.

 1. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ

     3.1. Джерелом фінансування витрат, пов’язаних з наданням цим Положенням пільг, є інші надходження, отримані від тимчасового зберігання вільних коштів університету на депозитних рахунках в установах банку.

    3.2. Конкретний розмір коштів, який виділяється на витрати, пов’язані з наданням пільг у даному році, визначається бухгалтерією та відділом економіки і фінансування університету.

 4. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ПІЛЬГ

     4.1. Контроль за порядком надання пільг працівникам та їхнім дітям, що навчаються в університеті, здійснює голова профспілкового комітету університету.

    4.2. Контроль за використанням коштів фонду для фінансування витрат, пов’язаних з навчанням працівників чи їх дітей, які отримали пільги при оплаті за навчання, здійснює проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку і головний бухгалтер.

 

Додаток №7

до колективного договору

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ  ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

 1. Загальні положення

      1.1. Згідно з Конституцією України працівники університету мають гарантовані права на оплату праці відповідно до її кіль­кості та якості й не нижче від установленого державою мінімального розміру.

    1.2. В університеті трудова дисципліна ґрунтується на свідомому та сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обо­в’яз­ків і є необхідною умовою організації ефективної праці й навчального процесу.

   Дотримання дисципліни праці та навчання – найперше пра­вило кожного члена університетського колективу.

     Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни засто­совуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

   1.3. Мета цих Правил полягає в регулюванні трудових і навчаль­них відносин працівників, докторантів, аспірантів, студентів і слухачів університету, забезпеченні продуктивної праці, поліп­шенні якості роботи й навчання, зміцненні трудової дисцип­ліни й раціональному використанні робочого часу.

   1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням Правил, розв’язує рек­тор університету в межах наданих йому повноважень, а у ви­пад­ках, передбачених чинним законодавством України, спіль­но або за погодженням із профспілковим комітетом праців­ників чи студентів.

 2. Порядок прийняття і звільнення працівників

      2.1. Працівники приймаються на роботу до університету за тру­довими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.

    2.2. При прийнятті на роботу ректор зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується, подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред’явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну під­готовку, картки про  ідентифікаційний номер і довідки про стан здоров’я (при потребі), а при влаштуванні на роботу, що вимагає спеціальних знань, відповідних документів про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), завірені копії яких залишаються в особовій справі працівника.

     При укладанні трудового договору особи, які приймаються на роботу, не зобов’язані подавати відомості про їх соціальну та національну приналежність, походження, а також докумен­ти, подання яких не передбачене законодавством.

    2.3. Посади педагогічних і науково-педагогічних і педагогічних працівників замі­щуються відповідно до вимог Закону України “Про працю”, Закону України “Про вищу освіту” та Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників вищих на­вчальних закладів освіти України  третього та четвертого рів­нів акредитації, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

    2.4. Працівники університету можуть працювати за сумісництвом і за суміщенням посад відповідно до чинного законодавства.

    2.5. Прийняття на роботу, переукладання трудового договору, в тому числі контракту, оформляються наказом ректора й оголо­шуються працівникові під розписку.

     2.6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем їх роботи. Запис у трудову книж­ку відомостей про роботу за сумісництвом здійснюється за бажан­ням працівника власником або уповноваженим ним орга­ном за місцем основної роботи.

     На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, тру­дова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

     Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструк­цією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту та Міністерства соціального захисту насе­лення України від 29 липня 1993 року № 58.

    Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів університету. Відповідаль­ність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудо­вих книжок покладається на начальника відділу кадрів.

     2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, ректор університету зобов’язаний:

а) роз’яснити працівникові його права й обов’язки та істотні умо­ви праці;

б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпо­ряд­ку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його не­об­хідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

     2.8. Припинення трудового договору з ініціативи адміністрації уні­верситету допускається лише на підставах, передбачених чин­ним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.

      2.9. Звільнення науково-педагогічних і педагогічних працівників, які перебувають на основній роботі в університеті, у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

     2.10. Скорочення кількості або штату працівників здійснюється  від­по­відно до чинного законодавства.

    2.11. Припинення трудового договору оформляється наказом ректо­ра, з яким працівник у той же день знайомиться під розписку.

     2.12. Ректор зобов’язаний у день звільнення забезпечити видачу пра­­ців­никові належно оформленої трудової книжки та про­вес­ти з ним повний розрахунок відповідно до чинного законо­давства. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні вноситися відповідно до чинного законодавства та з по­силанням на відповідний пункт і статтю закону. Днем звіль­нення вважається останній день роботи.

 1. Основні права й обов’язки працівників

      3.1. Науково-педагогічні та педагогічні працівники університету мають право на:

 • захист професійної честі, гідності та ділової репутації;
 • вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
 • індивідуальну науково-педагогічну та педагогічну діяль­ність;
 • участь у громадському самоврядуванні;
 • користування щорічною оплачуваною відпусткою;
 • забезпечення житлом у порядку, встановленому законодав­ством;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку.
 • Працівники університету зобов’язані:

а) працювати сумлінно, виконувати трудовий розпорядок, ви­мо­ги Статуту університету й Правила внутрішнього розпо­ряд­ку, дотримуватися дисципліни праці;

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, вироб­ничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відпо­від­ними правилами та інструкціями;

в) берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібни­ки тощо, виховувати в студентів і слухачів бережливе став­лення до майна університету;

г) дбати про економію матеріальних ресурсів, тепло- та електро­­енергії.

 • 3. Науково-педагогічні та педагогічні працівники універси­тету зобов’язані:

а) забезпечувати умови для засвоєння навчальних програм аспірантами, студентами й слухачами на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові їх здібностей;

б) настановленням та особистим прикладом утверджувати по­вагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, спра­вед­ливості, відданості Україні, патріотизму, гуманізму, доб­роти, стриманості, працелюбності, поміркованості, інших добро­чинностей;

в) виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середо­вища, повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духов­них, історичних цінностей України, державного й со­ціаль­ного устрою;

г) готувати молодь до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами та націями, етнічними й релігійними групами;

д) дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гід­ність особи;

е) захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психіч­ного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю і нар­ко­тиків, іншим шкідливим  звичкам;

є) постійно підвищувати свій професійний і науковий рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру, керувати на­уково-дослідною роботою студентів і аспірантів;

ж) проводити виховну роботу із студентами під час навчаль­ного процесу, практики, в академічних групах, гуртожитках і за місцем проживання;

з) поширювати наукові знання серед населення.

     3.4. Наукові співробітники, докторанти й аспіранти університету зобов’язані:

а) виконувати науково-дослідну роботу в установлені терміни на високому науковому та методичному рівнях;

б) подавати виконані науково-дослідні роботи до державної реєстрації відповідно до встановлених вимог, брати участь у реалізації договорів про творчу співдружність із підприєм­ствами, установами й організаціями;

в) забезпечувати впровадження науково-дослідних розробок;

г) нести відповідальність за актуальність і науково-методич­ний рівень досліджень, виконання їх в установлений термін, достовірність і якість отриманих результатів;

д) керувати науково-дослідною роботою студентів;

е) зміцнювати й берегти матеріально-технічну базу наукових, навчальних лабораторій, навчально-методичних кабінетів і аудиторій;

є) поширювати наукові знання серед населення.

3.5. Навчально-допоміжні працівники університету зобов’язані:

а) брати участь в організації і виконанні запланованих заходів на кафедрі (в лабораторії, навчально-методичному кабінеті, навчальній майстерні тощо);

б) знати й уміти використовувати на навчальних заняттях на­яв­не обладнання, технічні засоби навчання, комп’ютери, множинну техніку;

в) удосконалювати техніку й методику лабораторних робіт;

г) знати правила техніки безпеки, протипожежної безпеки та дотримуватись їх у роботі;

д) брати участь у навчальній, науково-дослідній роботі кафед­ри, вміти проводити експериментальну, обчислюваль­ну й графічну роботу;

е) систематично підвищувати свою кваліфікацію;

є) бути активними в громадському житті університету.

     3.6. Обслуговуючий персонал університету зобов’язаний:

а) знати правила техніки безпеки, протипожежної безпеки й дотримуватись їх у роботі;

б) підвищувати продуктивність праці, своєчасно та якісно ви­ко­­нувати трудові обов’язки;

в) покращувати якість роботи, не допускати упущень і браку в роботі, дотримуватися технологічної дисципліни;

г) тримати своє робоче місце, обладнання в належному поряд­ку, чистоті та справному стані;

д) вживати заходи щодо негайного усунення причин і умов, які утрудняють нормальну роботу університету чи його служб.

     3.7. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, а також положеннями, затвердже­ними у встановленому порядку, кваліфікаційними довідника­ми посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників, правилами й умовами трудового договору, контракту, де ці обов’язки конкретизуються.

     3.8. Докторанти, аспіранти, студенти й слухачі університету зобов’язані:

а) систематично й глибоко оволодівати теоретичними знання­ми та практичними навичками за обраною спеціальністю;

б) підвищувати свій науковий і культурний рівень, брати актив­ну участь у громадському житті університету;

в) набувати навиків управлінської, організаційної та виховної роботи;

г) відвідувати навчальні заняття і виконувати в установлені терміни всі види завдань, які передбачені навчальним пла­ном, програмами та графіками контролю;

д) брати активну участь у суспільно корисній праці та про­паганді наукових знань, а також у громадських заходах, які проводить університет серед населення;

е) виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку університету й Правила студентського гуртожитку;

є) про свою неявку на заняття з поважних причин зобов’язані не пізніше ніж на наступний день проінформувати дирекцію інституту, деканат факультету чи керівництво курсів, а в перший день явки на заняття подати дані, що підтвер­джу­ють причини пропуску занять. У разі хвороби подати до­відку встановленого зразка відповідної лікарської установи;

ж) при вході в аудиторію керівників університету, інституту, факультету, кафедри, викладачів устати;

з) бережливо й акуратно ставитися до університетського май­на, при пошкодженні майна відшкодовувати його вартість, не виносити предмети й різне обладнання з лабораторій, навчальних та інших приміщень;

и) бути дисциплінованими й акуратними як в університеті, так і на вулицях і в громадських місцях;

і) на умовах самообслуговування та спільно з обслуговуючим і навчально-допоміжним персоналом і відповідно до встанов­леного в університеті розпорядку підтримувати належну чистоту й порядок у всіх навчальних і навчально-вироб­ничих приміщеннях.

 1. Основні обов’язки ректорату, директорів інститутів, деканів факультетів, завідувачів кафедр

      4.1. Ректорат, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр університету зобов’язані:

а) забезпечувати необхідні організаційні й економічні умови для здійснення навчально-виховного процесу на рівні дер­жавних стандартів якості освіти, ефективної роботи нау­ково-педагогічних, педагогічних та інших працівників уні­вер­ситету відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації;

б) визначати науково-педагогічним і педагогічним працівни­кам робочі місця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами для роботи;

в) удосконалювати навчально-виховний процес, упрова­джу­вати в практику кращий досвід роботи, пропозиції науково-педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліп­шення роботи в університеті;

г) організовувати підготовку необхідної кількості науково-педагогічних і педагогічних кадрів, їх атестацію, правове й професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

д) доводити до відома науково-педагогічних і педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання від­пуст­ки) навчальне навантаження на наступний навчальний рік;

е) видавати заробітну плату науково-педагогічним, педагогіч­ним та іншим працівникам університету в установлені зако­нодавством строки. Надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до чинного законодавства. Скла­дати графік щорічних відпусток на кожний календарний рік не пізніше січня поточного року;

є) забезпечувати виконання умов техніки безпеки, виробничої санітарії, належного технічного обладнання робочих місць; створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов’язків;

ж) дотримуватися чинного законодавства України, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

з) додержуватись умов колективного договору, чуйно стави­тися до повсякденних потреб працівників, аспірантів, сту­дентів і слухачів;

и) організувати можливість доступного харчування для сту­ден­тів, аспірантів, слухачів і працівників;

і) своєчасно подавати центральним органам державної вико­навчої влади встановлену статистичну та бухгалтерську звіт­ність, а також інші необхідні відомості про роботу й стан навчально-виховного закладу;

ї) забезпечувати належне утримання приміщень і обладнання, опалення, освітлення, вентиляцію, створювати необхідні умо­ви для зберігання верхнього одягу;

й) забезпечувати дотримання перепускного режиму в навчаль­них корпусах і гуртожитках.

     4.2. В університеті встановлено такий час прийому з особистих питань працівників, аспірантів, студентів і слухачів керів­ництвом університету:

а) ректором університету – у понеділок і четвер із 15 до 17 години;

б) проректором із навчальної роботи, проректором з міжнародного співробітництва і проректором з виховної роботи – викладачів і співробітників у понеділок з 14 до 16 години та в середу з 11 до 13 години; студентів – у четвер із 14 до 16 години;

в) проректором з навчальної  роботи (заочна форма навчання) – у вівторок і четвер – викладачів і співробітників з 9 до 11 години, студентів і аспірантів – з 11 до 13 го­дини;

г) проректором із наукової роботи – викладачів і співробітників у понеділок із 14 до 16 го­дини та в середу з 11 до 13 години; студентів і аспірантів – у середу із 15 до 17 го­дини;

д) проректором з адміністративно-господарської роботи – працівників університету, аспірантів і студентів у вівторок і четвер із 16 до 17 години, інших відвідувачів – у середу з 15 години 30 хвилин до 17 години.

     4.3. Директори інститутів, декани факультетів та їх заступники, завідувачі кафедр установлюють години прийому залежно від особливості організації роботи інституту, факультету, ка­федри. 

 1. Робочий час і його використання

      5.1. Для працівників університету встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями.

     Тривалість робочого часу працівників, крім випадків, пе­ред­бачених законодавством України, становить 40 годин на тиждень.

    У межах робочого дня науково-педагогічні і педагогічні працівники університету повинні проводити всі види навчально-методич­ної, науково-дослідної і виховної роботи відповідно до посади й індивідуального плану.

    Контроль за виконанням розкладу навчальних занять та індивідуального плану здійснюють завідувачі кафедр, декани факультетів, директори інститутів і проректори університету.

     5.2. Часом початку щоденної роботи є 8 година 15 хвилин, а ча­сом її закінчення – 17 година 30 хвилин; обідня щоденна пе­рерва тривалістю одна година: з 13 години до 14 години.

    Робочий день напередодні святкових, неробочих і вихід­них днів, що визначені законодавством, закінчується о 16 го­дині 15 хвилин.

    Робочий час працівників бібліотеки й адміністративно-господарської частини та деяких інших підрозділів установ­люється з урахуванням обслуговування навчального процесу й затверджується ректором, проректором з адміністративно-го­спо­дарської роботи й погоджується з профкомом університету.

    В період з останньої неділі жовтня по останню неділю березня часом початку щоденної роботи є 8 година 15 хвилин, а ча­сом її за­кінчення – 17 година 00 хвилин; обідня щоденна пе­рерва три­ва­лістю півгодини: з 13 години до 13 години 30 хвилин. Робочий день напередодні святкових, неробочих і вихід­них днів, що визначені законодавством, закінчується о 15 го­дині 45 хви­лин.

     5.3. До початку роботи кожен працівник зобов’язаний відмітити свій прихід на роботу, а по закінченні робочого дня – відхід із роботи в порядку, встановленому в університеті. Працівник, який з’явився на роботі в нетверезому стані, не допускається до роботи, про що складається відповідний акт.

     5.4. При неявці на роботу викладача або іншого працівника універ­ситету завідувач кафедри, керівник підрозділу зобов’язані вжи­ти заходів до заміни його іншим викладачем, працівником, якщо йому це відомо.

     5.5.  Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається лише у випадках, передбачених законодавством, за наказом ректора університету з дозволу проф­спілкового комітету. Робота у вихідний день може ком­пен­суватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.

     5.6. Ректор залучає науково-педагогічних та інших працівників до чергування в університеті. Графік і тривалість чергування за­тверджуються за погодженням із профспілковим комітетом. Не залучають до чергування у вихідні й святкові дні вагітних жінок, а також матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жін­ки, які мають дітей-інвалідів або дітей до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та свят­кові дні без їх згоди.

     5.7. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспіл­ковим комітетом і складається в структурних підрозділах на кожен календарний рік. Надання відпустки оформляється на­казом. Забороняється ненадання щорічної відпустки.

     5.8. Науково-педагогічним і педагогічним працівникам забороняється:

 • самостійно, без погодження з директором інституту, дека­ном факультету, завідувачем кафедри, змінювати розклад за­нять і графік роботи;
 • скорочувати або продовжувати тривалість навчальних за­нять і перерв між ними;
 • передоручати виконання своїх трудових обов’язків.

    5.9. Забороняється в робочий час відволікати науково-педагогіч­них, педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі в різних господарських роботах, заходах, не пов’я­заних із навчальним процесом.

    5.10. Забороняється за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, залучати працівників університету, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів за рахунок навчального часу до роботи та здійснення заходів, не пов’язаних із навчальним процесом.

 1. Заохочення за успіхи в роботі
 • 6.1. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу й бездоганну роботу, новаторство в праці та за інші досягнення в роботі для викладачів, аспірантів і працівників застосовуються такі заохо­чення:

а) оголошення подяки;

б) видача премії;

в) нагородження почесною грамотою;

г) нагородження цінним подарунком.

Заохочення, передбачені підпунктами “а” та “в”, застосовуються ректором, а підпунктами “б” і “г” – за погодженням із проф­спіл­ковим комітетом. При застосуванні заохочень урахову­ється думка трудового колективу.

     6.2. Заохочення оголошуються в наказі ректора, доводяться до відома колективу й заносяться в трудову книжку. За досягнен­ня високих результатів у праці, навчанні й вихованні праців­ники представляються до удостоєння державних нагород, присвоєння почесного звання, відзначення державною пре­мією, значками, грамотами, іншими чинними видами мораль­ного та матеріального заохочення.

    6.3. Працівникам, які успішно й сумлінно виконують трудові обов’яз­ки, ректором надаються в першу чергу соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів уні­верситету. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі.

    6.4. За добре навчання, активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті університету для докторантів, аспіран­тів, студентів і слухачів установлюються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) нагородження грамотою;

в) нагородження цінним подарунком;

г) видача премії.

     Заохочення застосовуються ректором, при потребі – у пого­джен­ні чи сумісно з профкомом студентів і доводяться до відо­ма студентів. Витяг із наказу зберігається в особовій справі сту­дента.

 1. Відповідальність за порушення трудової і навчальної дисципліни

     7.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення.

     7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до пп. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 Кодексу законів про працю України. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором.

 • До застосування дисциплінарних стягнень порушник трудової дисципліни повинен подати письмове пояснення. У разі відмови дати таке пояснення, про це складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються ректором безпо­середньо після виявлення провини, але не пізніше одного міся­ця від дня їївиявлення, не враховуючи часу хвороби праців­ника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стяг­нен­ня не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.
 • За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.
 • Дисциплінарні стягнення оголошуються в наказі ректора й повідомляються працівникові в триденний термін під розписку.
 • Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стяг­нен­ня на працівника не буде накладено нове дисциплінарне стяг­нен­ня, то він вважається таким, що не мав дисциплі­нар­но­го стягнення.

     Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни й до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення терміну. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

     Ректор має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисцип­ліни на розгляд трудового колективу або профспілкового комі­тету.

    7.7. За порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку до докторантів, аспірантів, студентів і слухачів мо­же бути застосоване одне з таких дисциплінарних стягнень:

а) догана;

б) відрахування з університету.

 • Докторанти, аспіранти, студенти й слухачі можуть бути відра­ховані з університету:
 • за власним бажанням;
 • у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу осві­ти;
 • за станом здоров’я на підставі висновку ЛКК;
 • за академічну неуспішність;
 • за порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку університету, Правил внутрішнього розпорядку гурто­житку;
 • за неоплату навчання (і, які навчаються за кошти юри­дичних або фізичних осіб).
 1. Організація навчального процесу

      Навчальні заняття в університеті проводяться за розкладом від­повідно до навчального плану й програм, затверджених в уста­новленому порядку.

 • Розклад навчальних занять складається на семестр і опри­люд­нюється не пізніше ніж за 10 днів до початку семестру. На­вчаль­не навантаження студентів, які навчаються з відривом від виробництва, всіма видами навчальних занять не повинно пере­вищувати 30 годин на тиждень.
  • Тривалість академічної години становить 45 або 40 хвилин. Про початок навчального заняття викладачі, студенти повідом­ляються двома дзвінками: перший подається за 2 хв до початку академічної години, другий повідомляє про початок занять. Після закінчення занять подається один дзвінок.

     Дві академічні години загальною по 40 хвилин проводяться без перерви.

    Після закін­чення академічної години тривалістю 45 хвилин встановлюється перерва тривалістю 5 хв.

     Протягом навчального дня встановлюється обідня перер­ва тривалістю не менше ніж 20 хв.

     8.4. Викладач повинен бути на кафедрі за 15 хвилин до початку занять згідно з розкладом. Вхід студентів в аудиторію після дру­гого дзвінка забороняється. Після початку занять у всіх навчальних приміщеннях повинні бути забезпечені тиша й по­рядок. Неприпустимо переривати навчальні заняття, входи­ти в аудиторію і виходити з неї під час їх проведення.

 • До початку кожного навчального заняття в аудиторіях, лабора­торіях, навчальних майстернях і кабінетах лаборанти готують необхідні навчальні посібники й апаратуру, комп’ютери.
 • Для проведення лабораторних занять і занять у навчальних май­стернях академічні групи (25–30 студентів) можуть діли­тися на підгрупи.

     8.7. У кожній академічній групі директором інституту чи деканом факультету, з повідомленням студентам, призначається старо­ста. Староста групи підпорядковується безпосередньо директо­рові інституту, деканові факультету, здійснює в академічній групі всі його розпорядження і вказівки. Староста щорічно зві­тується перед академічною групою. У функції старости групи входять:

а) персональний облік відвідування навчальних занять студен­тами (слухачами);

б) подання директору, декану щоденно інформації про неявку студентів на заняття з вказуванням причини;

в) забезпечення належного стану навчальної дисципліни гру­пи, а також збереження навчального обладнання та інвен­тарю;

г) повідомлення студентів про зміни, які вносяться в розклад навчальних занять;

д) призначення на кожен день чергового в групі;

е) отримання і видача стипендії студентам.

     8.8. У кожній групі ведеться академічний журнал установленої фор­ми, який зберігається в дирекції інституту, деканаті фа­куль­тету й щоденно перед початком занять видається старості. 

 1. Утримання приміщень університету

    9.1. За комплектування навчальних приміщень устаткуванням та обладнанням відповідають проректор з адміністративно-госпо­дарської роботи, директори інститутів, декани факультетів, за­ві­дувачі лабораторій, майстерень, керівники інших підроз­ділів. За справність обладнання в лабораторіях, кабінетах, майстер­нях, аудиторіях і за готовність навчальних приміщень до за­нять відповідають старші лаборанти й лаборанти кафедр.

9.2. У приміщеннях університету забороняється:

 • ходити в головних уборах і верхньому одязі;
 • голосно розмовляти й шуміти під час занять;
 • курити;
 • вживати спиртні напої.
 • Адміністративно-господарська частина, директори, декани орга­нізовують і забезпечують охорону будівель і приміщень уні­верситету, збереження обладнання, інвентарю та іншого майна, а також утримання необхідного порядку в навчальних і побутових приміщеннях.

Охорона навчальних корпусів, майна університету, відпо­ві­дальність за протипожежний і санітарний стан покладається нака­зом ректора на визначених осіб з адміністративно-господарської частини.

     9.4. Вхід у навчальні корпуси університету здійснюється за пере­пустками.

 • Ключі від приміщень, аудиторій, лабораторій і кабінетів уні­верситету знаходяться в чергового працівника охорони й вида­ються працівникам згідно зі списком, затвердженим прорек­тором з адміністративно-господарської роботи.

   Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в структурних підрозділах університету на видному місці.