Статут університету

Статут Державного вищого навчального закладу

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

      1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (далі – Університет), утвореного на базі Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені В. Стефаника згідно з Указом Президента України від 26 серпня 1992 року № 443/92 «Про утворення Прикарпатського університету».
      Університет носить ім’я Василя Стефаника відповідно до Постанови ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР №7 від 05.01.1971 року та наказу Міністерства освіти УРСР №3 від 21.01.1971 року «Про присвоєння Івано-Франківському державному педагогічному інституту імені Василя Стефаника».
   Ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 21 серпня 2004 року за № 958 «Про надання Прикарпатському університету імені Василя Стефаника статусу національного» Університету надано статус національного.
      1.2. Повне офіційне найменування Університету: Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
   1.3. Скорочене найменування Університету для документів внутрішнього користування: «ПНУ ім. В. Стефаника».
   1.4. Місцезнаходження Університету: Україна, 76018, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57. Телефони: (03422) 75-23-51, 53-15-74. FАХ (03422) 53-15-74. Е-mail: inst@pu.if.ua.
    1.5. Основними напрямами діяльності Університету є:
1) підготовка згідно з державними замовленнями і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців для забезпечення потреб усіх сфер суспільного життя за спеціальностями відповідно до наданих ліцензій;
2) підготовка й атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
3) здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності, медичної практики;
4) підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;
5) проведення культурно-просвітницької діяльності, підвищення освітньо-культурного рівня населення;
6) науково-методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна діяльність;
7) здійснення зовнішніх зв’язків;
8) підготовка, перепідготовка та атестація фахівців із зарубіжних країн за міжурядовими угодами, контрактами з організаціями та приватними особами.
1.6. Основними завданнями Університету є:
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;
2) забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
3) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
4) формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
5) забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;
6) формування соціально зрілої, творчої особистості;
7) виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління громадян;
8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
9) забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами, студентами, аспірантами й докторантами;
10) підготовка молоді до самостійної виробничої, наукової, викладацької або мистецької діяльності;
11) доуніверситетська підготовка;
12) поширення і впровадження наукових знань, культурно-освітня та просвітницька діяльність;
13) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
14) перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців, зайнятих у різних сферах суспільного виробництва;
15) організація і проведення конференцій, симпозіумів, літніх шкіл, зокрема міжнародних;
16) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
17) успадкування та розвиток національних традицій українського народу, створення у своїй діяльності умов для цього;
18) забезпечення створення належних умов охорони здоров’я, праці, відпочинку й оздоровлення працівників, студентів, аспірантів, докторантів;
19) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовка, перепідготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації для Університету та інших навчальних закладів і використання отриманих результатів в освітньому процесі;
20) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
21) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
22) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян. 1.7. Діяльність Університету провадиться на принципах автономії та самоврядування відповідно до Закону України «Про вищу освіту». Освітня діяльність провадиться Університетом на підставі ліцензій, які видаються Міністерством освіти і науки України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України згідно з Законом України «Про вищу освіту». Мовою викладання є державна мова.

     1.8. Університет має права, які становлять зміст його автономії та самоврядування, що передбачає:
1) самостійність, незалежність і відповідальність Університету у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених Законом України «Про вищу освіту»;
2) самостійне визначення форм і обсягу оплати праці працівників, порядку використання коштів, отриманих із позабюджетних джерел, враховуючи встановлення їх частки, яка виділяється на оплату праці та матеріальне заохочення;
3) самостійне використання майна, закріпленого за Університетом на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавання його в оренду та в користування, без права викупу, відповідно до законодавства;
4) провадження фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства та Статуту;
5) проведення різних видів робіт на підставі прямих договірних зв’язків, угод і контрактів;
6) право виступати засновником юридичних осіб з будь-якою формою власності;
7) самостійне визначення своєї структури та штатів науково-педагогічного персоналу і всіх інших категорій працівників.
      1.9. Діяльність політичних партій, релігійних об’єднань та громадсько-політичних рухів в Університеті не допускається.
      1.10. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою. Звітність подається відповідно до законодавства.
       1.11. День Університету є загальноуніверситетським святом, що відзначається всіма факультетами, навчально-науковими інститутами та іншими структурними підрозділами щорічно 14 травня.
      1.12. Університет є юридичною особою, має самостійний баланс, свої рахунки в установах державних банків, власний знак, прапор, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, офіційні бланки зі знаком Університету, службові штампи, відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
      1.13. Університет утворений у формі державної установи і працює на засадах неприбутковості, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.
      Університету забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб відповідно до Бюджетного кодексу України.
      У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи зараховуються до доходу бюджету.
Доходи Університету використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Університету, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
     1.14. Структурні підрозділи Університету утворюються рішенням вченої ради Університету за поданням ректора, відповідно до законодавста згідно з окремими положеннями, що розробляються Університетом.
      Структурними підрозділами університету є факультети, навчально-наукові інститути, кафедри.
      Факультет – це структурний підрозділ Університету, що об’єднує не менш як три кафедри та/або лабораторії, які в сукупності забезпечують підготовку не менше 200 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
      Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові дослідження.
      Кафедра – це базовий структурний підрозділ Університету, що провадить освітню, методичну та/або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого входить не менше п’яти науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менш як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання.
      Факультети: факультет туризму; факультет історії, політології і міжнародних відносин; факультет філології; педагогічний факультет; факультет іноземних мов; факультет математики та інформатики; філософський факультет; економічний факультет; факультет фізичного виховання і спорту; фізико-технічний факультет; факультет природничих наук.
      Навчально-наукові інститути: навчально-науковий юридичний інститут, навчально-науковий інститут мистецтв, Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки.
      Структуру Університету також складають Івано-Франківський коледж, Наукова бібліотека, навчально-наукові інститути, лабораторії та центри, науково-дослідна частина, бухгалтерія;
      відділи – навчально-методичний; кадрів; планово-фінансовий; міжнародних зв’язків; юридичний; виховної та психолого-педагогічної роботи; сприяння студентів і випускників університету; загальний; з питань захисту навчально-наукових результатів; військово-мобілізаційний;
технічних засобів навчання; інформаційний; матеріально-технічного постачання; виробничої (навчальної) практики; інформаційної діяльності і зв’язків із громадськістю; редакційно-видавничий відділ «Плай»; аспірантури і докторантури та інші, не заборонені законодавством України;
      спортивно-оздоровчі, лікувально-профілактичні підрозділи –спортивно-оздоровчий комплекс “Смерічка”; спортивна база в смт. Ворохта; спортивний клуб «Наука»; стадіон «Наука»; Спорткомплекс «Олімп».
    інші підрозділи – кафедра військової підготовки, науково-навчальний центр «Обсерваторія» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Варшавського університету на г. Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати), інформаційно-обчислювальний центр; навчально-науковий центр якості надання освітніх послуг і дистанційного навчання; Ботанічний сад, Дендропарк «Дружба», Музей “Освіта Прикарпаття”, Студентський центр культури і дозвілля, Редакція газети „Університет”, Юридична клініка, Комплекс студентських їдалень «Калина», Ремонтна бригада, Автоматична телефонна станція (АТС), Автогосподарство, Адміністративно-господарська частина, Штаб цивільної оборони.
    Університет є засновником юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Науковий парк «Прикарпатський університет».
Структурними підрозділами Університету можуть бути:
1) наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), дослідні станції, конструкторські бюро, відділи аспірантури і докторантури, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, університетські клініки та лікарні, юридичні клініки, полігони, наукові парки, технопарки, оперні студії, навчальні театри, філармонії, інші підрозділи, що забезпечують практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові дослідження;
3) підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту;
4) спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з метою організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності;
5) інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.
      Філія – це територіально відокремлений структурний підрозділ Університету, що утворюється з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого Університетом положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності.
      Філію очолює керівник, який підпорядкований ректору Університету і діє на підставі відповідного доручення.
Відомості про філію Університету вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

      2.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету, як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Університет.
      2.2. Міністерство освіти і науки України:
1) затверджує Статут Університету та за поданням конференції трудового колективу Університету затверджує нову редакцію;
2) укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
3) за поданням конференції трудового колективу Університету достроково розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Статуту Університету, умов контракту;
4) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету;
5) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
      2.3. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої повноваження ректору Університету.

3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

      3.1. Цивільна правоздатність Університету виникає з моменту його створення (державної реєстрації) і складається з його прав та обов’язків.
         3.2. Університет має право:
1) у межах ліцензованої спеціальності запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається Університетом ;
2) видавати документи про освіту державного та власного зразка;
3) виготовляти та видавати спільні дипломи у разі здобуття особою вищої освіти за узгодженими між вищими навчальними закладами, у тому числі іноземними, освітніми програмами за зразком, визначеним спільним рішенням учених рад таких вищих навчальних закладів;
4) виготовляти та видавати подвійний диплом у разі здобуття особою вищої освіти одночасно за двома спеціальностями (спеціалізаціями) за зразком, визначеним вченою радою Університету;
5) звертатися із заявою до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для отримання експертного висновку про можливість видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності;
6) звертатися із заявою до Міністерства освіти і науки України для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності, а також для видачі дубліката ліцензії в разі її втрати чи пошкодження;
7) провадити освітню діяльність спільно з іноземними навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;
8) утворювати навчальні, навчально-наукові та навчально-науково-виробничі комплекси, наукові парки та входити до складу консорціуму;
9) отримувати відповідно до законодавства на пріоритетних засадах передбачені державним бюджетом кошти для провадження наукової і науково-технічної діяльності, проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, виконання наукових програм, проектів державного значення;
10) визначати норми часу навчальної та іншої роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
11) здійснювати перерозподіл нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника за спеціальностями однієї галузі знань з урахуванням результатів наукової діяльності працівників;
12) здійснювати перерозподіл державного замовлення між спеціальностями в межах галузі знань відповідно до законодавства України;
13) здійснювати перерозподіл ліцензованого обсягу прийому за спеціальностями в межах відповідної галузі знань;
14) здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою за власними експериментальними освітніми програмами та навчальними планами;
15) отримувати на пріоритетних засадах фінансування для придбання
наукового і навчального обладнання, комп’ютерних програм тощо за рахунок державного бюджету;
16) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові та технологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах поєднання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та держави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;
17) відповідно до законодавства іноземних держав утворювати свої структурні підрозділи на території цих держав;
18) розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціальності;
19) самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;
20) обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
21) приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;
22) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства України;
23) приймати остаточне рішення щодо визнання, у тому числі встановлення еквівалентності, здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового чи науково-педагогічного працівника;
24) запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково-дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
25) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
26) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
27) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;
28) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
29) приймати остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами;
30) утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з органами місцевого самоврядування;
31) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;
32) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;
33) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними особами;
34) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
35) брати участь у роботі міжнародних організацій;
36) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
37) встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу, а саме встановлювати надбавки, доплати, премії та інші умови матеріального стимулювання;
38) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами;
39) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Університету;
40) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;
41) відкривати поточні та депозитні рахунки в державних банках;
42) присвоювати вчені звання професора, доцента, старшого наукового дослідника в установленому порядку;
43) укладати з профспілковим комітетом колективний договір після схвалення його конференцією трудового колективу;
44) встановлювати надбавки до заробітної плати і вирішувати питання матеріального заохочення працівників усіх структурних підрозділів;
45) визначати форми і систему заробітної плати працівників згідно з законодавством України;
46) на основі прямих договорів, угод і контрактів зі сторонніми організаціями та установами виконувати різні види робіт відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також замовляти певні роботи та послуги від сторонніх організацій з різними формами власності;
47) закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок виділених йому коштів або власних фондів обладнання чи інші матеріальні ресурси, згідно із законодавством;
48) залишати у своєму розпорядженні, використовувати для розширення матеріально-технічної і спеціальної бази кошти від реалізації, здавання в оренду приміщень та обладнання, що не використовується, інвентарю, матеріалів та інших ресурсів;
49) практикувати різні форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
50) готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними та юридичними особами; 51) отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
52) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних закладів і закладів культури;
53) здійснювати отримання, придбання, зберігання, використання для науково-дослідної частини, науково-технічної та навчальної діяльності джерел іонізуючого випромінювання згідно із законодавством;
54) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів;
55) виробляти і реалізовувати сільськогосподарську продукцію відповідно до законодавства;
56) користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих навчальних закладів;
57) брати участь у діяльності міжнародних організацій;
58) отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для навчальних закладів;
59) визначати форми організації та стимулювання праці з метою забезпечення максимального використання інтелектуального потенціалу професорсько-викладацького складу, наукового, інженерно-технічного складу, працівників, студентів, аспірантів, докторантів;
60) застосовувати, впроваджувати економічні методи управління та методи ведення управлінського обліку для внутрішнього користування, різні організаційні форми господарювання, вирішувати питання штатно-фінансової діяльності;
61) встановлювати та затверджувати посадові оклади відповідно до законодавства України В межах створеного й установленого фонду оплати праці;
62) визначати форми та систему оплати праці, а також вибирати напрями використання коштів на оплату праці відповідно до законодавства України;
63) встановлювати за рахунок і в межах фонду заробітної плати надбавки за високі творчі й виробничі показники в роботі, особливо важливу роботу, доплати за суміщення професій, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, за виконання поряд з основною роботою обов’язків тимчасово відсутнього працівника в установленому законодавством порядку;
64) визначати порядок і розміри преміювання працівників, виходячи з ефективності та якості їх праці, у межах фонду оплати праці (фонду заробітної плати, фонду матеріального заохочення) спільно з профспілковим комітетом;
65) надавати матеріальну допомогу докторантам, аспірантам і студентам, які навчаються за рахунок коштів Державного бюджету в межах стипендіального фонду;
66) встановлювати посадові оклади для працівників, які залучаються до роботи на договірній та контрактній основі;
67) передавати матеріальні цінності і кошти навчальним закладам, які є структурними підрозділами Університету;
68) організовувати у встановленому порядку госпрозрахункові підрозділи з метою залучення їх коштів для зміцнення наукової, навчальної і матеріальної бази Університету;
69) здійснювати придбання за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів в організаціях, на підприємствах незалежно від їх форм власності;
70) надавати послуги інформаційної мережі Інтернет;
71) спрямовувати кошти з фондів, що діють в Університеті, на благоустрій студентських гуртожитків, будівництво житлових будинків та інших об’єктів, що сприяють покращенню соціально-побутових і культурних умов, для працівників і студентів;
72) розробляти Статут, Положення, Правила внутрішнього розпорядку Університету, Правила внутрішнього розпорядку гуртожитків;
73) розробляти освітні програми, навчальні плани, програми підготовки й перепідготовки науково-педагогічних кадрів і затверджувати їх у встановленому порядку;
74) здійснювати атестацію науково-педагогічного і навчально-допоміжного персоналу;
75) розпоряджатися власними коштами та матеріальними цінностями, надавати допомогу працівникам, студентам, аспірантам і докторантам;
76) визначати разом із зацікавленими організаціями, підприємствами, службами потребу у спеціалістах та встановлювати план їх підготовки й перепідготовки;
77) направляти науково-педагогічний та педагогічний склад, аспірантів, докторантів, професорів для участі в наукових програмах і стажуванні, залучати провідних учених, фахівців народного господарства до науково-педагогічної діяльності в Університеті;
78) запроваджувати нові системи методичного та інформаційного, інноваційного та дистанційного забезпечення освітнього процесу, оновлювати зміст, засоби та методику підготовки й перепідготовки фахівців;
79) використовувати ефективні форми контролю якості підготовки фахівців;
80) співпрацювати як з державними, так і з недержавними навчальними закладами у справі вдосконалення підготовки фахівців;
81) забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з законодавством України;
82) забезпечувати дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України;
83) здійснювати бухгалтерський, податковий облік та вести статистичну звітність згідно з законодавством України;
84) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України;
85) здійснювати медичну практику, провадити діагностичну і лікувально-консультативну роботу відповідно до законодавства;
86) здійснювати придбання, перевезення, зберігання, використання для навчальних та наукових цілей, знищення прекурсорів відповідно до отриманої ліцензії.
      3.3. Університет самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах прав, передбачених Законом України “Про вищу освіту”, іншими законодавчими актами, та додаткових прав, наданих йому за результатами акредитації.
Втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування в освітню, наукову, господарську, фінансову та іншу діяльність Університету допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.
      3.4. Університет зобов’язаний:
1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з особливими освітніми потребами;
4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.
3.5. Університет зобов’язаний при визначенні стратегії діяльності враховувати державне замовлення та інші договірні зобов’язання з підготовки фахівців на рівні державних стандартів.
      Доведене в установленому порядку державне замовлення на підготовку фахівців є обов’язковим для виконання.

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

      4.1. Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті (науковій установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
      4.2. Учасниками освітнього процесу є:
1) наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;
2) здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;
3) фахівці-практики, які залучаються до освітньої діяльності;
4) інші працівники Університету.
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.
    4.3. Основні посади науково-педагогічних та педагогічних працівників визначаються Законом України «Про вищу освіту». Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів установлюється Кабінетом Міністрів України. Перелік посад наукових працівників вищого навчального закладу визначається відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
      4.4. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники Університету мають право:
1) на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;
2) на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
3) на захист професійної честі та гідності;
4) брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути обраним до конференції трудового колективу, вченої ради Університету чи його структурного підрозділу;
5) обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість навчального процесу;
6) на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством, нормативними актами Університету, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;
7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Університету;
8) на захист права інтелектуальної власності;
9) на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;
10) одержувати житло, у тому числі службове, в установленому законодавством порядку;
11) отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством порядку;
12) брати участь в об’єднаннях громадян;
13) на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.
Науково-педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законами та Статутом Університету.
      4.5. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники зобов’язані:
1) забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову діяльність (для науково-педагогічних працівників);
2) підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
3) дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;
4) розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність, ініціативу, творчі здібності;
5) дотримуватися Статуту Університету, Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету, законів, інших нормативно-правових актів.
Порядок прийняття на роботу та заміщення посад науково-педагогічних працівників визначається Положенням «Про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» затвердженого Вченою радою Університету та введеним у дію наказом ректора Університету, розробленим відповідно до законодавства України.
      4.6. Особами, які навчаються, є:
1) здобувачі вищої освіти (студент, аспірант, докторант);
2) інші особи, які навчаються в Університеті (слухач та інші).
      4.7. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до Університету;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;
4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання в доступних форматах із використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету;
8) забезпечення гуртожитком на строк навчання в порядку, встановленому законодавством;
9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях;
14) участь у діяльності органів громадського самоврядування Університету, факультетів, навчально-наукових інститутів, відділень, вченої ради Університету, органів студентського самоврядування;
15) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу;
16) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
17) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
26) отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
27) оскарження дій органів управління Університету та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
28) спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я.
      4.8. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:
1) дотримуватися вимог законодавства України, Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Університету;
2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
3) виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.
      4.9. Особи, які навчаються в Університеті на денній формі навчання за рахунок коштів державного бюджету, мають право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
    4.10. Здобувачі вищої освіти, які навчаються в Університеті за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     4.11. Студенти Університету мають право на отримання студентського квитка, зразок якого затверджується Міністерством освіти і науки України.
     4.12. За рішенням конференції трудового колективу науково-педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та обов’язки.

5. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

      5.1. Управління Університетом здійснюється на основі принципів:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень та відповідальності засновника, органів управління вищою освітою, керівництва Університету та його структурних підрозділів;
3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
     5.2. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством України і Статутом Університету.
    5.3. Ректор є представником Університету у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України і Статутом Університету.
      5.4. Ректор у межах наданих йому повноважень:
1) організовує діяльність Університету;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, затверджує його структуру і штатний розпис;
3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Університету доручення;
4) відповідає за результати діяльності Університету перед Міністерством освіти і науки України;
5) є розпорядником майна і коштів;
6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає договори;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
9) визначає функціональні обов’язки працівників;
10) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
11) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями, осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених Законом України «Про вищу освіту»;
12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Університету;
16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Університету і студентів, громадських організацій, які діють в Університеті;
17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює належні умови для занять масовим спортом;
18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Університету і студентів подає для затвердження конференції трудового колективу Університету правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;
19) підписує та подає на затвердження Міністерству освіти і науки України Статут Університету;
20) затверджує і організовує виконання рішень вченої ради Університету;
21) рекомендує кандидатури проректорів та вносить їх на погодження з вченою радою, визначає їхні службові обов’язки, звільняє проректорів згідно з чинним законодавством;
22) проводить засідання ректорату;
23) відкриває в установах державних банків рахунки Університету;
24) забезпечує організацію прийому на навчання в Університеті, керує приймальною комісією;
25) застосовує заходи для заохочення працівників, які відзначились у роботі та громадській діяльності;
26) застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які порушують Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції;
27) здійснює інші передбачені Статутом та законодавством повноваження.
5.5. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна.
5.6. Ректор щороку звітує перед Міністерством освіти і науки України та конференцією трудового колективу Університету.
5.7. Ректор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Університету.
5.8. Ректор може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам-проректорам і керівникам структурних підрозділів.
5.9. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена радником ректора Університету на громадських засадах або за рахунок власних надходжень Університету в порядку, визначеному Статутом Університету.
5.10. Обрання, призначення та звільнення з посади ректора Університету здійснюється відповідно до Закону Україну «Про вищу освіту» та методичних рекомендацій, які затверджує Кабінет Міністрів України.
5.11. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Університету.
5.12. Вибори ректора Університету проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.
5.13. Кандидат на посаду ректора Університету повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат на посаду ректора Університету має бути громадянином України.
      Одна і та сама особа не може бути ректором відповідного Університету більше ніж два строки.
     Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду ректора Університету особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року.
5.15. Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:
1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника;
2) підготовка виборів;
3) проведення виборів.
5.16. Міністерство освіти і науки України зобов’язане оголосити конкурс на заміщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.
5.17. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає (приймають) пропозиції щодо претендентів на посаду ректора Університету і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону «Про вищу освіту», до Університету для голосування.
5.18. Брати участь у виборах ректора Університету мають право:
1) кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;
2) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
3) виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
      При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу повинна становити не менше 75 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників вищого навчального закладу – до 10 відсотків, а кількість виборних представників із числа студентів (курсантів) – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.
5.19. Особливості виборчої системи керівника (ректора) ВНЗ регулюються Законом України «Про вищу освіту», з урахування методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. №726, Статутом ВНЗ.
5.20. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.
5.21. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її обрання.
5.22. Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання конференцією трудового колективу, який його обрав на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту Університету та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути внесено до конференції трудового колективу не менш як половиною статутного складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного складу конференції трудового колективу Університету.
5.23. У разі відсутності ректора Університету виконання його обов’язків покладається на проректора або іншу посадову особу згідно з розподілом функціональних обов’язків, які відповідно до абзацу 9 частини 3 статті 34 Закону України «Про вищу освіту» визначає ректор.
5.24. Проректори призначаються на посади на умовах строкового трудового договору на час каденції ректора. Проректори за два місяці до закінчення строку трудового договору мають право порушувати перед ректором клопотання щодо продовження терміну перебування на цих посадах за їх заявою. У разі припинення дії строкового трудового договору Університет зобов’язаний забезпечити осіб, що перебувають на посадах проректорів, роботою за посадами, які вони обіймали до призначення на посади проректорів, або за посадами науково-педагогічних працівників, що відповідають їх науковим ступеням та вченим званням.
5.25. Керівництво факультетом здійснює декан, керівництво навчально-науковим інститутом – директор, керівництво коледжем – директор, які не можуть перебувати на цих посадах більш як два строки.
      Керівник факультету, навчально-наукового інституту, коледжу повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю факультету, навчально-наукового інституту, коледжу.
      Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор коледжу можуть делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам. Повноваження керівника факультету, навчально-наукового інституту, коледжу визначаються положенням про факультет, навчально-науковий інститут, коледж, яке затверджується вченою радою Університету.
      Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор коледжу видають розпорядження щодо діяльності відповідного факультету, навчально-наукового інституту, коледжу, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу факультету, навчально-наукового інституту, коледжу і можуть бути скасовані ректором Університету, якщо вони суперечать законодавству, Статуту Університету чи завдають шкоди інтересам Університету.
      Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор коледжу обирається вченою радою Університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій факультету, навчально-наукового інституту, коледжу. Ректор Університету укладає з керівником факультету, навчально-наукового інституту, коледжу контракт.
      Декан факультету, директор навчально-наукового інституту, директор коледжу може бути звільнений з посади ректором Університету за поданням вченої ради Університету або органу громадського самоврядування факультету, навчально-наукового інституту, коледжу, з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов контракту. Пропозиція про звільнення керівника факультету, навчально-наукового інституту, коледжу вноситься до органу громадського самоврядування факультету, навчально-наукового інституту, коледжу не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету, навчально-наукового інституту, коледжу. Пропозиція про звільнення керівника факультету, навчально-наукового інституту, коледжу, приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету, навчально-наукового інституту, коледжу.
      Порядок прийняття на роботу та заміщення посад деканів факультетів, директорів навчально-наукових інститутів, директора коледжу, директора бібліотеки визначається Положенням «Про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» затвердженого вченою радою Університету та введеним у дію наказом ректора Університету, розробленим згідно із законодавством України.
      Одна і та сама особа не може бути директором бібліотеки більше ніж два строки.
5.26. Декан факультету, директор навчально-наукового інституту в межах наданих йому повноважень:
1) вирішує навчальні, науково-дослідні, виховні, господарські та інші питання діяльності факультету, навчально-наукового інституту;
2) видає розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками, студентами, докторантами, аспірантами факультету, навчально-наукового інституту;
3) представляє факультет, навчально-науковий інститут у вченій раді Університету, відповідає за результати їх діяльності перед вченою радою, ректором Університету;
4) рекомендує кандидатури заступників, погоджує їх зі вченими радами факультету, навчально-наукового інституту і подає їх ректору для призначення на посаду;
5) забезпечує охорону праці, дотримання законності і порядку;
6) подає на затвердження ректору Університету функціональні обов’язки працівників;
7) контролює виконання навчальних планів і програм;
8) подає пропозиції щодо відрахування та поновлення на навчання осіб, які навчаються на факультеті, у навчально-науковому інституті;
9) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної, науково-дослідної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я, організацією побутового обслуговування учасників навчально-виховного процесу;
10) подає пропозиції ректору щодо застосування заходів для заохочення працівників, студентів і аспірантів;
11) подає пропозиції щодо застосування дисциплінарних стягнень до осіб, які порушують Правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції.
5.27. Призначення заступників декана факультету та директора навчально-наукового інституту здійснюється за строковим трудовим договором на термін дії контракту укладеного з керівником цього підрозділу, та за погодженням з органом студентського самоврядування. 5.28. Керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати на посаді більше як два строки. Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету, навчально-наукового інституту та кафедри. Ректор Університету укладає з керівником кафедри контракт. Керівник кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
5.29. В Університеті діє вчена рада Університету.
      Вчена рада є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
Вчена рада Університету:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
2) розробляє і подає Загальним зборам (конференції) трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, директорів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
8) затверджує освітні програми і навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
13) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу Університету;
16) визначає в бюджеті Університету не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду Університету на виконання завдань і повноважень органів студентського самоврядування;
17) ухвалює кошторис Університету і щорічні звіти ректора Університету про його виконання;
18) обирає почесних докторів і професорів Університету;
19) затверджує склад методичної ради Університету;
20) затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу;
21) визначає обсяги навчального навантаження;
22) затверджує основні напрями наукових досліджень;
23) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
24) рекомендує роботи викладачів, наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів на отримання премій, участь у конкурсах;
25) затверджує Правила прийому до Університету;
26) розглядає інші питання діяльності Університету.
      Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, декани (директори) факультетів, навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених Положенням «Про вчену раду ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженим вченою радою Університету.
      Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
     За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
    Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
Рішення вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора Університету.
5.30. В Університеті діють вчені ради факультетів, навчально-наукових інститутів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету.
Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів.
    Вчену раду факультету, навчально-наукового інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням із числа членів вченої ради факультетів, навчально-наукових інститутів, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради факультету, навчально-наукового інституту входять за посадами керівник факультету, навчально-наукового інституту, заступники керівника, завідувачі кафедр, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету, навчально-наукового інституту і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів відповідно до квот, визначених Положенням «Про вчену раду ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», затвердженим вченою радою Університету.
     Вибори до складу вченої ради факультету, навчально-наукового інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради факультету, навчально-наукового інституту.
      За рішенням вченої ради факультету, навчально-наукового інституту до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менше як 75 відсотків складу вченої ради факультету, навчально-наукового інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету, навчально-наукового інституту і не менше як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
      До компетенції вченої ради факультету, навчально-наукового інституту належать:
1) визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету, навчально-наукового інституту;
2) заслуховування щорічних звітів декана, директора;
3) ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
4) визначення тематики наукових досліджень і обговорення звітів про їх виконання;
5) вирішення питань організації освітнього процесу на факультеті, в навчально-науковому інституті;
6) подання пропозицій вченій раді Університету про призначення іменних стипендій, на конкурсній основі стипендій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної ради;
7) визначення студентів для навчання за індивідуальними навчальними планами.
Вчена рада факультету, навчально-наукового інституту може розглядати й інші питання діяльності факультету, навчально-наукового інституту.
Рішення вченої ради факультету, навчально-наукового інституту впроваджуються в дію розпорядженнями декана факультету, директора навчально-наукового інституту. Рішення вченої ради факультету, навчально-наукового інституту може бути скасовано вченою радою Університету.
5.31. В Університеті утворюється наглядова рада для здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержанням мети його створення.
Наглядова рада Університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.
      Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з правом дорадчого голосу.
      Наглядова рада має право вносити конференції трудового колективу Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, Статутом, контрактом.
      Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються законодавством України та Положенням «Про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» затвердженим вченою радою Університету та введеним в дію наказом ректора Університету. Склад наглядової ради Університету затверджується вченою радою Університету. До складу наглядової ради не можуть входити працівники Університету.
5.32. Для вирішення поточних питань діяльності Університету створюються робочі органи: ректорат, дирекції, деканати, приймальна комісія. 5.32.1. Ректорат утворюється для вирішення поточних питань провадження навчальної, наукової, фінансово-господарської та іншої діяльності Університету, що потребують колегіального обговорення.
5.32.2. Керівництво діяльністю факультету, навчально-наукового інституту здійснює деканат, дирекція у складі їх керівників і заступників, завідувачі кафедр, голови профспілкових організацій.
5.32.3. Приймальна комісія формується відповідно до Положення про приймальну комісію Університету. Комісія вирішує всі питання, пов’язані з прийомом на навчання на всі форми підготовки і перепідготовки фахівців усіх рівнів освіти.

6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

      6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету є конференція трудового колективу Університету, включаючи виборних представників із числа студентів.
      В Університеті встановлюється такий порядок формування персонального складу конференції: делегатами конференції за посадами і громадськими дорученнями є ректор, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, директори коледжів, голова профкому викладачів і працівників, голови профбюро, голова комісії з трудових спорів, голова комісії з охорони праці, голова профкому студентів і аспірантів, голова сенату, члени вченої ради Університету. Інші делегати конференції обираються більшістю голосів на загальних зборах штатних викладачів і наукових співробітників факультетів, навчально-наукових інститутів, на загальних зборах штатних співробітників підрозділів і служб.
      У конференції трудового колективу Університету повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При цьому не менше як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менше як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
      Кількісний склад конференції трудового колективу становить 300 осіб. Термін повноваження делегатів конференцій – два роки.
      Організацію і проведення конференції трудового колективу здійснює ректорат разом із профспілковим комітетом. Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік.
      Конференція трудового колективу виконує такі функції:
1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи зміни та доповнення до нього;
2) заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;
4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора Університету;
5) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету, а також зміни до них і колективний договір та зміни до них;
6) розглядає основні питання економічного і соціального розвитку Університету;
7) розглядає інші питання діяльності Університету.
      Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні дві третини від загальної кількості статутного складу конференції. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів.
     6.2. Органами громадського самоврядування факультетів, навчально-наукових інститутів, є конференції трудових колективів факультетів, навчально-наукових інститутів, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті, в навчально-науковому інституті.
       Термін повноваження делегатів конференцій – два роки.
    На факультетах, у навчально-наукових інститутах встановлюється такий порядок формування персонального складу конференції трудових колективів факультетів, навчально-наукових інститутів: делегатами її є всі штатні викладачі, наукові працівники, голова профбюро викладачів і працівників, голова профбюро студентів, голова сенату. Інші делегати обираються більшістю голосів на загальних зборах кафедр факультетів, навчально-наукових інститутів. При цьому не менше як 75 відсотків складу делегатів (членів) факультетів, навчально-наукових інститутів повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники факультету, навчально-наукового інституту і не менше як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
      Організацію і проведення конференції здійснюють декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів разом із профспілковими бюро. Конференція факультету, навчально-наукового інституту скликається не рідше одного разу на рік.
      Конференція трудового колективу факультету, навчально-наукового інституту:
1) оцінює діяльність керівника факультету, навчально-наукового інституту;
2) затверджує річний звіт про діяльність факультету, навчально-наукового інституту;
3) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади керівника факультету, навчально-наукового інституту з підстав, передбачених законодавством України, Статутом Університету, укладеним з ним контрактом;
4) обирає виборних представників до вченої ради факультету, навчально-наукового інституту;
5) обирає делегатів до Конференції трудового колективу Університету;
6) обирає (таємним голосуванням), рекомендує ректору і подає вченій раді Університету кандидатури на посаду декана факультету, директора навчально-наукового інституту;
7) обирає (таємним голосуванням) завідувачів кафедр, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
8) обирає кандидатури до вченої ради Університету.
      6.3. В Університеті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Університету.
     Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Університетом.
      Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
      Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
      Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більше як два строки.
     З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування в порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Університету.
      6.3.1. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.
      6.3.2. В Університеті створюються і діють такі органи студентського самоврядування:
рівень Університету
– сенат студентів Університету;
рівень факультету, навчально-наукового інституту
– студентський сенат факультету, навчально-наукового інституту;
рівень академічної групи
– старостат;
гуртожиток
– студентські ради;
студентське містечко
– студентська рада.
      6.3.3. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому законодавством України;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються в Університеті;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) забезпечують виконання особами, які навчаються своїх обов’язків;
14) організовують співробітництво з особами, які навчаються в інших вищих навчальних закладах, і молодіжними організаціями;
15) сприяють працевлаштуванню випускників;
16) беруть участь у вирішенні питань міжнародного обміну осіб, які навчаються;
17) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу освіту» та положенням про студентське самоврядування Університету.
      За погодженням з органом студентського самоврядування Університету приймаються рішення про:
1) відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються в Університеті за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника декана факультету, заступника директора навчально-наукового інституту, заступників ректора – проректорів;
5) поселення осіб, які навчаються в Університеті, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;
6) затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;
7) діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Університеті.
      Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Університету, яка:
1) ухвалює положення про студентське самоврядування Університету, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
2) заслуховує звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дає їм відповідну оцінку;
3) затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджує річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;
5) обирає контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування;
6) обирає виборних представників із числа осіб, які навчаються в Університеті, до складу вченої ради Університету.
      Встановлюється такий порядок формування персонального складу конференції: делегатами конференції за громадськими обов’язками є члени сенату, голови студентських сенатів факультетів, навчально-наукових інститутів, голови студентських рад гуртожитків. Інші делегати конференції обираються більшістю голосів на загальних зборах академічних груп відповідно до встановлених квот.
       Кількісний склад конференції – 350 осіб.
       Організацію і проведення конференції здійснює сенат. Конференція скликається не рідше одного разу на рік.
      Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні дві третини від загальної кількості статутного складу конференції. Рішення на конференції приймаються простою більшістю голосів.
      6.3.4. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
1) кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих Університетом від основної діяльності;
2) членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування Університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.
      Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.
       Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
      Усі органи студентського самоврядування у своїй діяльності керуються законами України, Статутом Університету і Положенням про студентське самоврядування Університету.

7. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ

      7.1. Матеріально-технічна база Університету включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, бібліотечні фонди та інші матеріальні цінності.
      Відповідно до законодавства та з урахуванням організаційно-правової форми Університету з метою забезпечення статутної діяльності Міністерством освіти і науки України закріплюються на основі права господарського відання або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби, бібліотечні фонди та інше майно.
      Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Університетом відповідно до Земельного кодексу України.
       Майно закріплюється за Університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.
      Власні надходження Університету, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків включаються до фінансового плану (кошторису) Університету, і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.
      Передача в оренду Університетом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.
      Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну.
      Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами.
      Земельні ділянки передаються Університету в постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
         Університет у порядку, визначеному законом, та відповідно до Статуту має право:
1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом);
2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;
3) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;
4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства;
5) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;
6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;
7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;
8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які навчаються в Університеті;
9) відкривати поточні та депозитні рахунки в національній та
32
іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених Бюджетним кодексом України;
10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур і утворених за участю Університету малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);
11) засновувати навчальні заклади і наукові установи;
12) засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;
13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж і баз даних;
14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо);
15) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Університеті, а також для власної господарської діяльності;
16) у кошторисі Університету передбачати кошти на представницькі витрати.
      Університет має право на користування пільгами по сплаті податків, зборів, митних платежів, інших платежів до державного та місцевих бюджетів, що встановлені для вищих навчальних закладів Податковим кодексом України та іншими актами законодавства.
      Функції управління майном, закріпленим за Університетом, контроль за ефективністю його використання і зберігання здійснює Міністерство освіти і науки України.
      Відчуження закріпленого за Університетом майна та одержані кошти в результаті його відчуження здійснюється лише за погодженням з Міністерством освіти і науки України в порядку, встановленому законодавством України.
      7.2. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.
      Залучені кошти спрямовуються на провадження статутної діяльності Університету в порядку і на умовах, визначених законодавством та Статутом Університету.
      До фінансового плану (кошторису) Університету обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової діяльності, а також із проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.
      Кошти, отримані Університетом, як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.
       В Університеті створюються загальний та спеціальний фонди.
      Кошти загального та спеціального фондів формуються відповідно до законодавства України.
     Кошти загального та спеціального фондів на утримання Університету, передбачені Статутом, використовуються на відшкодування матеріальних витрат, на виконання робіт, що відповідають профілю Університету, на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до законодавства України.
      Оподаткування коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, Університету для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної та іншої діяльності, здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Податковим кодексом та іншими актами законодавства.
       Університет самостійно розпоряджається доходами та надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.
      Доходи Університету використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Університету, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
    Оподаткування господарської діяльності Університету здійснюється згідно з законодавством.
      Оплата праці в Університеті здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України “Про вищу освіту”, Законом України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
      Працівникам можуть встановлюватися надбавки та доплати до посадового окладу (тарифної ставки) за рахунок загального та спеціального фондів відповідно до законодавства України.
     Надбавки та доплати встановлюються наказом ректора за поданням керівників підрозділів або на підставі відомчого нормативного документа.
      7.3. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються в договорі, що укладається між Університетом та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.
      Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації встановлюється Університетом в національній валюті.
    Університет має право змінювати плату за навчання в порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.
     Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та будь-яким іншим способом.

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

      8.1. Університет, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Указу Президента України “Про Положення про Державну казначейську службу України” та інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державного казначейства України, Державної фіскальної служби, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України.
      8.2. Університет самостійно здійснює бухгалтерський та податковий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
      8.3. Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності, щорічно звітуються перед конференцією трудового колективу про використання кошторису Університету.
       8.4. Аудит діяльності Університету здійснюється згідно із законодавством України.
     8.5. Державний нагляд (контроль) за дотриманням Університетом законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів.
     8.6. Громадський контроль у сфері вищої освіти є правом суспільства та окремих громадян, працівників у сфері вищої освіти, осіб, які навчаються, органів громадського самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, громадських організацій отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до інформації на всіх етапах прийняття рішень у сфері вищої освіти і науки, вносити пропозиції та зауваження до них, погоджувати прийняття визначених законом рішень.
Громадський контроль здійснюється громадськими об’єднаннями та окремими громадянами на принципах відкритості і прозорості.

9. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

      9.1 Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державної національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”).
      Освітня діяльність Університету здійснюється відповідно до стандартів освіти вищих навчальних закладів, які розробляються Міністерством освіти і науки України і затверджуються в установленому порядку. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: очна (денна, вечірня); заочна (дистанційна).
      Форми навчання можуть поєднуватися.
    Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти: початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень; другий (магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень; науковий рівень.
Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти: молодший бакалавр; бакалавр; магістр; доктор філософії; доктор наук.
      Контингент студентів з усіх спеціальностей формується на підставі державного замовлення на підготовку фахівців, ліцензії та договорів з юридичними і фізичними особами.
       Загальний зміст, рівень, обсяг та методи навчання в Університеті повинні відповідати вимогам до фахової підготовки фахівців відповідного освітнього рівня. Конкретизація змісту навчання і організація освітнього процесу визначається робочими навчальними планами і програмами, затвердженими вченою радою Університету. Форми, терміни, зміст навчання можуть також визначатися Університетом за погодженням із замовниками на підготовку і перепідготовку фахівців.
      Мовою викладання і ведення документації в Університеті є українська. При вивченні іноземної філології викладання спеціальних дисциплін може здійснюватися мовами, які вивчаються.
      З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності вищий навчальний заклад має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.
      Перелік спеціальностей, за якими Університет здійснює підготовку фахівців, а також пропозиції щодо плану прийому студентів, аспірантів та докторантів визначає вчена рада Університету з урахуванням державного, регіонального, галузевого замовлень, замовлень приватних осіб і затвердженої ліцензії.
      Університет: а) забезпечує студентів і аспірантів навчальними аудиторіями, науковим, лабораторним обладнанням, електронною обчислювальною технікою, сучасними технічними засобами, навчальною, науковою та іншою літературою; б) забезпечує умови для навчання і праці студентів, аспірантів, викладачів, працівників; в) надає приміщення для роботи гуртків, їдалень, кафе, студентської поліклініки, медичних пунктів, профілакторію.
      Загальне керівництво освітнім процесом в Університеті здійснюють ректорат, деканати факультетів і дирекції навчально-наукових інститутів. Основні науково-методичні та навчально-організаційні питання навчально-виховного процесу розглядаються вченою радою Університету, вченими радами та методичними комісіями факультетів та навчально-наукових інститутів.
      Основною і визначальною ланкою освітнього процесу в Університеті є кафедра, яка здійснює добір професорсько-викладацького складу, розподіляє різні види діяльності між викладачами, вирішує питання змісту навчальних дисциплін, форми і терміни проміжного і підсумкового контролю знань студентів, визначає напрямки наукових, науково-методичних досліджень, організовує виховну роботу зі студентами і співробітниками.
      Освітній процес в Університеті здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і університетських нормативних документів. Він має світський характер і вільний від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.
     Освітній процес в Університеті орієнтований на підготовку фахівців широкого профілю і конкретного кваліфікаційного спрямування, нові інформаційні технології навчання і забезпечує підготовку спеціалістів професійно мобільних, здатних до швидкої адаптації, постійного оновлення науки, техніки.
      Виховні завдання в Університеті реалізуються в процесі навчальної, наукової, виробничої і громадської діяльності студентів, викладачів і працівників. Координація цієї діяльності в академічних групах здійснюється академічними наставниками, які призначаються деканатами факультетів, дирекціями навчально-наукових інститутів.
      Студенти, які виконали всі вимоги навчального плану, допускаються до підсумкової атестації, за результатами якої рішенням екзаменаційної комісії їм присвоюється кваліфікація і видається документ про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатки до них за акредитованими програмами державного зразка.
    З Університету студенти можуть бути відраховані: за завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; за власним бажанням; у зв’язку з призовом на строкову військову службу; у зв’язку з переведенням до іншого навчального закладу; за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу (за академічну неуспішність); за порушення умов контракту (за погодженням з органами студентського самоврядування); в інших випадках, передбачених законодавством.
      Університет здійснює післядипломну освіту і перепідготовку кадрів, довузівську підготовку, реалізує сертифікатні програми. Громадяни, які виконали всі вимоги таких програм, отримують сертифікат.
Університет на базі вищої освіти у скорочені терміни готує фахівців з перспективних необхідних напрямків народного господарства, науки і техніки.

10. НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ

      10.1. Університет здійснює наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність (далі – ННТІД), основні завдання і порядок якої визначаються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. ННТІД є невід’ємною складовою діяльності Університету і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
      10.2. Основною метою ННТІД в Університеті є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
      10.3. Основними завданнями Університету в галузі наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є:
      10.3.1. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів.
      10.3.2. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою.
     10.3.3. Формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
    10.3.4. Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудови економіки країни. Виконання прикладних досліджень та розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.
    10.3.5. Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження та зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.
    10.3.6. Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
   10.3.7. Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих вчених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл.
   10.3.8. Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.
   10.3.9. Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок у промисловості.
10.3.10. Розвиток інноваційної діяльності для створення науковоємної науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, які орієнтовані ринку високих технологій.
    10.3.11. Сприяння захисту інтелектуальної власності, авторських прав дослідників, як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції (технологій).
   10.3.12. Модернізація, оновлення експериментально-виробничої бази Університету та ефективне її використання.
   10.3.13. Організація інформаційної, видавничої діяльності, популяризація досягнень науки в засобах масової інформації, мережі Internet.
   10.3.14. Проведення кон’юнктури ринку наукових досліджень і послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції (технологій) відповідно до міжнародних стандартів.
  10.3.15. Розробка та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.
  10.3.16. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
  10.3.17. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.
   10.4. Керівництво ННТІД в Університеті здійснює проректор з наукової роботи в межах делегованих ректором повноважень.
   10.5. Функції управління ННТІД в Університеті проректор з наукової роботи здійснює через Науково-технічну раду як дорадчий, консультативний та експертний орган. Науково-технічна рада діє відповідно до „Положення про Науково-технічну раду Університету”.
   10.6. Організацію та координацію ННТІД в Університеті здійснює науково-дослідна частина відповідно до „Положення про науково-дослідну частину Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”.
    10.7. До складу науково-дослідної частини Університету входять структурні підрозділи науково-дослідної частини, які діють на основі Статуту Університету, створюються наказом ректора і перебувають у підпорядкуванні проректора з наукової роботи.
   10.8. Структурні підрозділи науково-дослідної частини здійснюють свою діяльність відповідно до затверджених ректором положень.
   10.9. Виконання програм та проектів фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок в Університеті здійснюються колективами (тематичними групами, творчими колективами тощо), до складу яких входять наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти, студенти, допоміжний персонал та в разі потреби залучаються фахівці інших організацій.
   10.10. Організацію та безпосереднє керівництво виконанням програм або проектів досліджень і розробок здійснюють наукові керівники. У разі потреби можуть призначатись також відповідальні виконавці програм і проектів, наукові консультанти, інші відповідальні особи.
   10.11. Для здійснення ННТІД в Університеті запроваджується принцип багатоканального фінансування, у тому числі з використанням можливостей, які надає входження Університету в міжнародний науковий простір.
      10.12. Джерелами фінансування ННТІД в Університеті є кошти державного бюджету та кошти, одержані на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, надання освітніх і наукових послуг на замовлення юридичних та фізичних осіб та кошти за платні послуги, які можуть надаватися бюджетними науковими установами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2003 року №1180 (зі змінами).
     10.13. Наукові дослідження і розробки Університету, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються Міністерством освіти і науки України за відповідною бюджетною програмою.
      10.14. Поточне та перспективне планування ННТІД в Університеті здійснює Науково-технічна рада.
    10.15. Планування наукових досліджень і розробок в Університеті здійснюється відповідно до науково-технічних напрямів. Основою планування науково-дослідної діяльності є тематичний план науково-дослідних робіт.
    10.16. Науково-технічна рада Університету здійснює поточне та перспективне планування ННТІД відповідно до затвердженого ректором і узгодженого з Міністерством освіти і науки України тематичного плану. Фундаментальні дослідження, прикладні розробки, розробки, що сприяють розвитку інноваційної діяльності і фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, включаються до тематичного плану на підставі конкурсного відбору.
     10.17. Фінансово-господарська діяльність Університету у сфері ННТІД здійснюється на підставі затвердженого Міністерством освіти і науки України кошторису Університету за відповідними бюджетними програмами.
   10.18. Кошторис є основним плановим документом Університету, який надає повноваження щодо отримання надходжень і здійснення видатків. Він визначає обсяг і спрямування коштів для виконання Університетом своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.
   10.19. Планування витрат на проведення науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт (далі – НДДКР) здійснюється Університетом самостійно на основі розрахунків, які відображаються в кошторисній вартості в цілому за темою, а також з виділенням вартості робіт (послуг), які підлягають виконанню в поточному бюджетному році.
    10.20. Документальне оформлення операцій, пов’язаних із виконанням НДДКР або наданням платних послуг у сфері наукової, науково-технічної діяльності, забезпечення їх обліку, складання звітності здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228, та інших нормативно-правових актів.
     10.21. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України, підлягають обов’язковій реєстрації в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992р. № 162 «Про державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».
     10.22. За підсумками виконаних наукових досліджень в Університеті складаються відповідні звіти, видаються збірники наукових праць, доповідей і тез доповідей на наукових конференціях, анотації завершених НДДКР.
     10.23. Суб’єктами наукової, науково-технічної діяльності в Університеті є штатні наукові та науково-педагогічні працівники, науково-технічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, керівний склад навчального закладу, працівники, що здійснюють організацію та координацію досліджень і розробок, підготовку фахівців вищої кваліфікації.
     10.24. До виконання наукових, науково-технічних робіт в Університеті можуть залучатися фахівці наукових установ, підприємств, організацій Національної та галузевих академій наук, інші фахівці, що мають відповідну кваліфікацію.
      10.25. Науково-педагогічні, наукові працівники виконують дослідження та розробки відповідно до національних, державних, галузевих та інших програм і проектів, тематичних, координаційних планів, договорів, завдань (технічних завдань), індивідуальних планів. Вони несуть відповідальність за якість і своєчасність їх виконання, наукову та практичну цінність, суспільну та економічну корисність наукових і науково-практичних результатів.
      10.26. Складовою науково-технічного потенціалу Університету є науковий доробок студентів, який відповідно до законодавства передбачає науково-дослідну роботу, що включена в графік навчального процесу (курсові, дипломні роботи, практичні, лабораторні заняття, практика з елементами дослідницького характеру), та роботу, що індивідуально виконується поза графіком освітнього процесу.
     10.27. Університет здійснює науково-технічне співробітництво з навчальними, науковими закладами, організаціями, фірмами та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства України.
     10.28. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво Університету спрямоване на:
      10.28.1. Залучення до співпраці закордонних замовників, інвесторів, укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями для проведення досліджень і розробок;
      10.28.2. Залучення коштів закордонних замовників та міжнародних фондів і грантів для фінансування ННТІД в Університеті;
      10.28.3. Одержання конкурентоспроможних на світовому ринку науково-прикладних результатів, розробку високоефективної науково-технічної продукції;
    10.28.4. Трансфер на світовий ринок наукової та науково-технічної продукції, здійснення маркетингу, участь у міжнародних виставках, ярмарках;
      10.28.5. Забезпечення проходження науковими, науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, обдарованими студентами наукового стажування за кордоном, ознайомлення з передовими світовими досягненнями техніки і технологій, приладами та науковим обладнанням;
10.28.6. Публікацію за кордоном у провідних наукових, науково-технічних виданнях наукових результатів, які не є конфіденційною інформацією;
   10.28.7. Організацію та участь у міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах;
      10.28.8. Висування провідних вчених Університету на здобуття міжнародних премій.
     10.29. Набуття, охорона та захист прав Університету та учасників освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів діяльності забезпечуються відповідно до законодавства України.
    10.29.1. Університет має право розпоряджатися майновими правами інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності.
    10.29.2. Витрати Університету, понесені у зв’язку із забезпеченням правової охорони на об’єкти права інтелектуальної власності, майнові права набуті в установленому законом порядку, здійснюються за рахунок власних надходжень Університету.
    10.29.3. Об’єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку Університету у порядку, передбаченому законодавством України.
     10.29.4. Університет здійснює заходи з впровадження, включаючи трансфер технологій, об’єктів права інтелектуальної власності, майнові права на які вони набули.
   10.29.5. Університет здійснює заходи із запобігання академічному плагіату – оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.
    10.29.6. Договір про створення об’єкта права інтелектуальної власності за замовленням має визначати способи, умови та порядок здійснення відповідних майнових прав інтелектуальної власності.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

          11.1. Статут Університету розробляє вчена рада Університету і подає на погодження Конференції трудового колективу Університету, після чого Статут подається для затвердження в Міністерство освіти і науки України.
      11.2. Зміни та доповнення до Статуту Університету оформляються шляхом викладення в новій редакції та затверджуються в тому ж порядку, що й сам Статут.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ.

      Рішення про утворення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідацію Університету приймається Кабінетом Міністрів України.
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Університету здійснюється згідно з чинним законодавством України.

   Ліквідація унверситету здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюєтьмя Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Університету.

     З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Універистетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Університету і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію.

   Під час ліквідації та реорганізації університету, вивільнюваним працівникам гарантується захист їх прав та законних інтересів відповідно до трудового законодавства України.

     Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються в цьому Університеті. Обов′язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на засновника Університету.

     У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи зараховуються до доходу бюджету.

 

Ректор                                                                І.Є. Цепенда